KVIN­NOR SOM MÖRDAR

Kvinnor som mördar - - Sidan 1 -

I al­la ti­der har kvinn­lig­het as­so­ci­e­rats med barnom­sorg och fa­mil­je­kär­lek. Där­för blir vi choc­ka­de chock när vi lä­ser om kvin­nor som be­går våld­sam­ma brott. Det et är fler män än kvin­nor som mördar, men fak­tum är att även kvin­nor ibland be­går grov kri­mi­na­li­tet.

I den­na bok får du träf­fa mord­lyst­na kvin­nor. Vi ut­fors­kar allt ifrån de­ras mo­tiv och sätt att mör­da, till brott­plats­ut­red­ning­ar, rätts­pro­ces­ser och hur sam­häl­let har fram­ställt dem i ef­ter­hand. Det är omöj­ligt att för­stå var­för nå­gon väl­jer

att mör­da, men här för­sö­ker vi be­sva­ra någ­ra av frå­gor­na.

Många av kvin­nor­na har haft en trau­ma­tisk upp­växt. Vis­sa har va­rit ut­sat­ta för mäns våld och sex­u­el­la över­grepp som dri­vit dem till att ta ut sin hämnd.

And­ra har sökt upp­märk­sam­het, haft ett omätt­ligt peng­a­be­gär el­ler ve­lat be­skyd­da si­na män. Vis­sa har va­rit svårt de­pri­me­ra­de el­ler helt en­kelt gal­na. Vi ser på kvin­nor som bli­vit orätt­vist be­hand­la­de av po­lis och dom­stol el­ler

fram­ställts av me­dia som kall­blo­di­ga mör­da­re.

Så glöm al­la ide­al om kvinn­lig god­het, t, oskuld och mo­der­lig­het – följ istäl­let

med in i en värld av far­li­ga kvin­nor som mördar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.