Be­ver­ly Al­litt

Den mor­dis­ka sjuk­skö­ters­kan

Kvinnor som mördar - - Innehåll - TEXT: EMILY WEBB

IStor­bri­tan­ni­en är ut­tryc­ket ”mör­dar­sjuk­skö­ters­ka” sy­no­nymt med ett namn: Be­ver­ley Al­litt. Hen­nes of­fer var någ­ra av sam­häl­lets mest ut­sat­ta – bar­nen som hon an­för­trod­des att ta hand om i sitt jobb som sjuk­skö­ters­ka.

Al­litt göm­de sig bakom sitt yr­kes vår­dan­de för­kläd­nad.

Hon gjor­de det otänk­ba­ra och ska­da­de bar­nen som var hen­nes pa­ti­en­ter, gång på gång. Fy­ra barn dog, fle­ra and­ra mis­te näs­tan li­vet och blev funk­tions­hind­ra­de av Al­litts in­suli­nin­jek­tio­ner.

Den knub­bi­ga och gans­ka alldagliga ton­å­ring­en bör­ja­de sin sjuk­skö­ters­ke­ut­bild­ning 1988. Hon ha­de myc­ket från­va­ro på grund av ”då­lig häl­sa”, vil­ket re­sul­te­ra­de i att hon in­te kla­ra­de si­na slut­ten­tor. Al­litt ha­de svårt att hit­ta ar­be­te ef­ter ut­bild­ning­en. Till slut gav det över­an­sträng­da sjukhuset Grant­ham and Kes­te­ven (nu Grant­ham and District) hen­ne ett jobb på bar­nav­del­ning 4. Hon bör­ja­de sitt nya ar­be­te i feb­ru­a­ri 1991 som ”sjuk­skö­ters­ka för sju­ka barn”, där det var all­var­lig per­so­nal­brist.

EN AV STOR­BRI­TAN­NI­ENS MEST HA­TA­DE KVIN­NOR, BE­VER­LY AL­LITT, HÄRJADE I SJUKHUSKOR­RIDORERNA OCH DÖ­DA­DE DE SOM

VAR MEST BE­RO­EN­DE AV HEN­NE – BAR­NEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.