HON SÅG PÅ ME­DAN HEN­NES BARN DRUNK­NA­DE

Kvinnor som mördar - - Rättsproce­sser -

Su­san Smith grät, bö­na­de och snyf­ta­de för att hen­nes sak­na­de barn skul­le kom­ma till­ba­ka oskad­da, men hon viss­te he­la ti­den att hen­nes barn låg på bot­ten av sjön.

Do­ma­ren Wil­li­am Ho­ward lät ju­ryn se en re­kon­struk­tion av brotts­plat­sen som po­li­sen ha­de sam­man­ställt som en del av åta­let mot Su­san Smith. Den 23-åri­ga mam­man stod åta­lad för att 25 ok­to­ber 1994 ha mör­dat si­na två unga sö­ner, treå­ri­ge Mi­chael och 14 må­na­der gam­la Alex­an­der. Smith häv­da­de först att en ”svart man” ha­de ka­pat hen­nes rö­da Maz­da Pro­tégé på mo­tor­väg 49 när hon stan­na­de vid ett röd­ljus. Han skul­le se­dan ha kört iväg med hen­nes barn. Hen­nes tra­gis­ka histo­ria kab­la­des ut i tv-sän­ding­ar över he­la USA med bil­der på Smith och hen­nes man Da­vid, pap­pan till de två bar­nen. Smith snyf­ta­de i tv och bö­na­de kid­nap­pa­ren att åter­läm­na bar­nen oskad­da. Po­li­sen mis­s­tänk­te snart att Smit­hs be­rät­tel­se var på­hit­tad och bör­ja­de un­der­sö­ka vis­sa mot­sä­gel­ser i hen­nes på­stå­en­den.

När po­li­sen pres­sa­de hen­ne er­kän­de hon till slut mor­den. Smith er­kän­de att hon kör­de till John D. Long La­ke och los­sa­de på bi­lens hand­broms. Hon stod se­dan på strand­kan­ten och tit­ta­de på när hen­nes barn, fast­spän­da i si­na bil­barn­sto­lar, drunk­na­de i sjön in­nan hon ring­de ef­ter hjälp.

Un­der en re­kon­struk­tion av brot­tet un­der rät­te­gång­en såg ju­ryn tyst på när en bil, iden­tisk med den Smith kör­de den ödes­dig­ra nat­ten, sjönk i sjöns stil­la vat­ten på näs­tan sex mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.