KNIV­HUG­GEN, SKUREN & SKJUTEN

Kvinnor som mördar - - Jodi Arias -

ALEX­AN­DERS KROPP VI­SA­DE HUR STARK ARIAS VAR. SJÄLV HÄV­DA­DE HON ATT HON ”ALD­RIG SKUL­LE GÖ­RA EN FLUGA FÖRNÄR”.

Un­der rät­te­gång­ens tred­je dag i Pho­e­nix, Ari­zo­na, vitt­na­de rätts­lä­ka­ren Horn i Ma­ri­co­pa County om Alex­an­ders död. Me­dan Horn gick ige­nom ska­dor­na i rätts­sa­len vi­sa­des ett an­tal obe­hag­li­ga och de­tal­je­ra­de fo­to­gra­fi­er av den av­lid­nes miss­hand­la­de kropp. En­ligt Horn var det svårt att av­gö­ra om Alex­an­der var död när Arias sköt ho­nom i hu­vu­det, på grund av krop­pens förrutt­nel­se.

Horn häv­da­de att skot­tet var Arias sista at­tack på off­ret. Dödsor­sa­ken var ex­trem blod­för­lust.

SKOTTSKADA I HU­VU­DET

Ku­lan gick in på väns­ter sida av hu­vu­det. Den hit­ta­des i Alex­an­ders vänst­ra kind ut­an ut­gångs­hål. Det var in­te myc­ket blod runt så­ret, rätts­lä­ka­ren Horn fö­reslog att det­ta kan va­ra ett tec­ken på att Arias av­slu­ta­de med skot­tet.

HAL­SEN AVSKUREN

Alex­an­ders hals var avskuren från öra till öra och så­ret var cir­ka 7–10 cen­ti­me­ter djupt.

Hans hal­sven var avskuren och hans halspulså­der var ska­dad. Rätts­lä­ka­ren Horn vitt­na­de att Arias in­te läm­na­de någ­ra ”mär­ken av tvi­vel” på off­rets hals. ”Det var ett, tyd­ligt sår.”

FÖRSVARSSK­ADOR PÅ HÄNDER OCH BAKSIDA AV ARMAR

Arias häv­da­de att Alex­an­der at­tac­ke­ra­de hen­ne, men åkla­gar­si­dan häv­da­de att Alex­an­ders sår stäm­de över­ens med att han var off­ret och in­te gär­nings­man­nen. Rätts­lä­ka­ren Horn be­rät­ta­de för ju­ryn att des­sa ska­dor upp­stod fö­re ska­dor­na på hal­sen och hu­vu­det.

STICKSÅR I HU­VU­DET

Två kniv­hugg hit­ta­des på Alex­an­ders bak­hu­vud. Hug­gen var så kraf­ti­ga att kni­ven skar av en bit av hans skall­ben.

FLE­RA STICKSÅR

Mel­lan 27 och 29 kniv­hugg hit­ta­des på Alex­an­ders rygg, vil­ket ty­der på att han vän­de ryg­gen till sin mör­da­re.

Me­dan Arias grät jubla­de folk­mas­san ut­an­för rätts­sa­len ef­ter att en ju­ry be­stå­en­de av åt­ta män och fy­ra kvin­nor fann hen­ne skyl­dig till mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.