EN DÖD­LIG DOS

Kvinnor som mördar - - Jessica Wongso -

CyCy­anid är en ke­mi­ka­lie som de fles­ta män­ni­skor kom­mer i kon­taktk med re­gel­bun­det i oli­ka for­mer. Det finns små mä­mäng­der i man­del, i sten­fruk­ter som ap­ri­ko­ser och äpäpp­len, to­baks­rök och bil­av­ga­ser.

När man ta­lar om cy­anid­gift me­nar man vanligtvis sa­sal­tet, an­ting­en ka­li­um el­ler natri­um­cy­anid. Det ser ut so­som van­ligt salt (natri­um­klo­rid) som vi strör på vår mat. Den­na form är fak­tiskt helt ofar­lig, men om sal­tet kom­mer i kon­takt med mag­sy­ra för­vand­las det till vä­te­cy­anid och en li­ten dos kan dö­da de fles­ta djur.

Det krävs ba­ra en dos på 200–300 mil­li­gram av cy­anidsalt för att dö­da en män­ni­ska på 70 kg – det är mind­re än en halv te­sked. Cy­anid dö­dar ge­nom att hind­ra de rö­da blod­krop­par­na från att ta upp sy­re. Det blir som att an­das i en sy­re­fat­tig mil­jö. En död­lig dos kan or­sa­ka and­fådd­het, mag­kram­per, smär­ta i brös­tet, plöts­lig för­änd­ring i hjärt­fre­kvens, kram­per, kol­laps. Dö­den in­träf­far un­ge­fär 30 mi­nu­ter se­na­re.

Ti­den som gif­tet ver­kar är bå­de skräm­man­de och smärt­sam för per­so­nen. För­sök på djur med akut cy­anid­för­gift­ning vi­sar att hjär­nan bör­jar ar­be­ta ak­tivt in­nan nerv­cel­ler­na bryts ner och dör.

En in­di­ka­tion på att off­ret har för­gif­tats med cy­anid är blo­dets färg. Blo­det blir ljus­ro­sa och ef­ter dö­den får krop­pen sam­ma färg. I kom­bi­na­tion med and­ra tec­ken kan det­ta få rätts­lä­ka­ren att tes­ta off­ret för cy­anid­för­gift­ning.

Det är vik­tigt att tän­ka på att testet in­te nöd­vän­digt­vis be­hö­ver bli po­si­tivt, men mordut­re­da­re kom­mer att ha det i åtan­ke till­sam­mans med and­ra fak­to­rer som till ex­em­pel om­stän­dig­he­ter­na, för att av­gö­ra om off­ret dog av cy­anid­för­gift­ning.

CY­ANID CY KAN VA­RA DÖDLIGT, MEN DÖ­DEN IN­TRÄF­FAR IN IN­TE NÖD­VÄN­DIGT­VIS SÅ SNABBT OCH SMÄRTFRITT SM SOM DET KAN VERKA PÅ FILM.

Det­ta grova, vi­ta pul­ver är en död­lig dos av ka­li­um­cy­anid. Det täc­ker knappt ett mynt. Det var un­ge­fär en så stor dos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.