”DEN­NA ÄR TILL DIG”

Kvinnor som mördar - - Jessica Wongso -

HON VISS­TE ATT NÅ­GOT VAR FEL NÄR HON TOG DEN FÖRS­TA KLUNKEN AV SIN FAVORITDRY­CK, MEN DÅ VAR DET RE­DAN FÖR SENT.

GIFTBÄGARE

Vi får kanske ald­rig ve­ta ex­akt hur Wongso förgiftade kaf­fet, men bakom pre­sent­på­sar­na kun­de hon häl­la cy­ani­den i salt­form från en li­ten på­se el­ler öpp­na en cy­anid­kap­syl och häl­la in­ne­hål­let i kaf­fet. Cy­anid är helt till­gäng­ligt för bön­der i In­do­ne­sien som in­sekts­me­del och ska­de­djurs­be­kämp­ning.

DOLDA AVSIKTER

Wongso sit­ter vid sitt bord med en vi­et­na­me­sisk is­kaf­fe och två cock­tails. Hon flyt­tar till mit­ten av sof­fan och läg­ger ett sug­rör i sitt kaf­fe. Se­dan pla­ce­rar hon dryc­ken mel­lan sig och tre pre­sent­på­sar som står på bor­det, vil­ket skym­mer över­vak­nings­ka­me­ran.

HON FÖRBEREDER PLAT­SEN

Pre­cis in­nan hen­nes vän­ner an­län­der flyt­tar Wongso till­ba­ka till sin ur­sprungspla­ts och pla­ce­rar kaf­fet i mit­ten av bor­det, med pre­sent­på­sar­na bred­vid sig. Wongso sit­ter till hö­ger i sof­fan när vän­ner­na an­län­der. Sa­li­hin sät­ter sig i mit­ten och Ha­ni sät­ter sig bred­vid hen­ne.

”DEN­NA ÄR TILL DIG”

De tre vän­ner­na pra­tar. Ha­ni och Sa­li­hin sit­ter bred­vid varand­ra och Wongso på and­ra si­dan bor­det. Wongso pe­kar på det vi­et­na­me­sis­ka iskaffet som har stått på bor­det i över 30 mi­nu­ter. ”Den­na är till dig, Mir”, sä­ger hon. ”Du sa att du vil­le ha den”.

EN BITTER EFTERSMAK

Sa­li­hin tar en klunk från sitt glas och re­a­ge­rar di­rekt: ”Den här är verk­li­gen in­te bra, den är hemsk.” Hon gri­ma­se­rar men ver­kar ta en till klunk, för att va­ra helt sä­ker. Hon vif­tar med han­den fram­för mun­nen som om hon pre­cis har druc­kit nå­got starkt. Ha­ni lyf­ter gla­set till sitt an­sik­te som om hon luk­tar på in­ne­hål­let.

DÖDLIGT EFFEKTIVT

Un­der de föl­jan­de 90 se­kun­der­na fort­sät­ter tje­jer­na att pra­ta och tit­ta på me­nyn. Sa­li­hin fort­sät­ter att vif­ta med

hän­der­na fram­för mun­nen och skju­ter un­dan sitt hår från an­sik­tet. Nå­gon ut­om­stå­en­de skul­le tro att hon för­sö­ker sval­ka sig. Plöts­ligt sjun­ker hon ihop och hu­vu­det fal­ler bakåt mot sof­fan me­dan gif­tet ver­kar och hon tap­par med­ve­tan­det. Ha­ni för­sö­ker väc­ka hen­ne. Wongso sit­ter och tit­tar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.