EN KAF­FE MED CY­ANID?

Kvinnor som mördar - - Jessica Wongso -

ÅKLA­GAR­SI­DAN MÅLADE UPP EN BILD AV EN OSTABIL KVIN­NA OCH EN BITTERT AV­UND­SJUK VÄN.

Den tox­i­ko­lo­gis­ka rap­por­ten vi­sa­de på en blöd­ning i Sa­li­hins mage till­sam­mans med en li­ten mängd cy­anid fle­ra da­gar ef­ter hen­nes död. Sa­li­hins le­ver, mag­sy­ra, gal­la och urin tes­ta­des ne­ga­tivt för cy­anid 70 mi­nu­ter ef­ter hen­nes död. Testet av det vi­et­na­me­sis­ka iskaffet ta­la­de dock sitt tyd­li­ga språk – 298 mil­li­gram cy­anid hit­ta­des i Sa­li­hins kvar­va­ran­de dryck, mer än till­räck­ligt för att dö­da en li­ten kvin­na som Sa­li­hin.

Rätts­fal­let var in­te hel­ler helt tyd­ligt. Det vi­sa­de sig att Ha­ni ha­de tyckt att det vi­et­na­me­sis­ka iskaffet ha­de en un­der­lig, gul­ak­ti­ga färg. Hon ha­de ta­git en klunk och upp­levt sam­ma brän­nan­de käns­lan i mun­nen som Sa­li­hin nämn­de in­nan hon blev med­vets­lös. Ha­ni fick inga be­stå­en­de ska­dor av iskaffet.

Åkla­gar­na ar­gu­men­te­ra­de in­för de in­do­ne­sis­ka do­mar­na att Wongso var en känslo­mäs­sigt in­sta­bil kvin­na som var av­und­sjuk på Sa­li­hin. Vän­nen ha­de kri­ti­se­rat Wongsos ex-pojk­vän Pa­trick O’Con­nor och sagt att han var ”hård” och ”en knar­ka­re”. Wongso och O’Con­nor gjor­de slut och Wongso ham­na­de i än­nu ett ju­ri­diskt pro­blem, den­na gång i Austra­li­en. Hon togs för att ha kört bil på­ver­kad och skul­le ha gått upp i rät­ten i Syd­ney 26 feb­ru­a­ri 2016 om hon in­te ha­de sut­tit i ett in­do­ne­siskt fäng­el­se, häk­tad för mord.

Mer smuts gräv­des fram när Kristi Car­ter, Wongsos ti­di­ga­re chef på am­bu­lan­sen i New South Wa­les, be­skrev hen­ne som ma­ni­pu­la­tiv med ”två oli­ka per­son­lig­he­ter”. Car­ter be­rät­ta­de för po­li­sen i New South Wa­les att Wongso sa märk­li­ga sa­ker som

”Du mås­te dö och din mam­ma mås­te dö” och ”Om jag vill dö­da nå­gon vet jag hur. Jag kan skaf­fa en pi­stol och jag vet vilken dos som krävs”.

In­nan sin död ha­de Sa­li­hin ny­li­gen gift sig och pla­ne­ra­de sin fram­tid med sin nya ma­ke. Bil­der på Fa­ce­book vi­sa­de ett sa­go­bröl­lop som tyd­li­gen ir­ri­te­ra­de Wongso. Åkla­gar­na häv­da­de att ”Den åta­la­de pla­ne­ra­de att ta li­vet av Mir­na för att häm­nas smär­tan hon or­sa­kat”.

Wongso ne­ka­de till al­la an­kla­gel­ser och ver­ka­de själv­sä­ker, ibland trot­sigt glad, i ramp­lju­set. Hon var så över­ty­gad att dom­sto­len i Jakar­ta skul­le för­kla­ra hen­ne oskyl­dig att hon pac­ka­de si­na klä­der för att åter­vän­da till Austra­li­en. I slutän­dan be­fanns Wongso skyl­dig till över­lagt mord och skul­le dö­mas till dö­den om in­te myn­dig­he­ter­na i Austra­li­en gjor­de en över­ens­kom­mel­se med de in­do­ne­sis­ka. Wongso döm­des slut­li­gen till 20 år i in­do­ne­siskt fäng­el­se, en an­lägg­ning som sägs va­ra en av de tuf­fas­te i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.