HÄXMAGI

Kvinnor som mördar - - Sara Aldrete -

SAN­TE­RIA Afri­ka

San­te­ria har sitt ur­sprung i Afri­kas Yo­ru­ba­re­li­gi­on och är en dyr­kan av fol­kets ele­men­tä­ra an­dar, Orisha, för­kläd­da som ro­mersk-ka­tols­ka hel­gon. Re­li­gi­o­nen kom till Ame­ri­ka med sla­var från Yo­ru­ba som vil­le hed­ra sitt tra­di­tio­nel­la dyr­kan­de ut­an si­na her­rars vet­skap.

Tra­di­tio­nen in­ne­fat­tar spå­do­mar, trans, trum­mor och dans – som ett sätt att kom­mu­ni­ce­ra med för­fä­der­na. Präs­ter och prä­stin­nor kan ock­så off­ra djur un­der ce­re­mo­ni­er­na. San­te­ria var ur­sprung­li­gen ett skälls­ord som be­tyd­de ”hel­gon” och som an­vän­des av sla­var­nas her­rar för att in­di­ke­ra sla­var­nas ut­åt sett lät­ta kon­ver­te­ring till kris­ten­do­men. Utö­va­re fö­re­drar att kal­la sin re­li­gi­on Reg­la de Ocha el­ler ”Orishas sty­re”.

PA­LO MAYOM­BE Kon­go

Den­na tro ut­veck­la­des i det spans­ka ri­ket bland cen­tral­af­ri­kans­ka sla­var som kom från Kong­o­re­gi­o­nen. En­ligt tron kan na­tur­li­ga fö­re­mål som kal­las ng­anga, sär­skilt pin­nar, ha kraf­ter som of­ta är kopp­la­de till de dö­das an­dar. Man tror att des­sa an­dar kan till­kal­las för hjälp och väg­led­ning ge­nom ri­tu­a­ler. Fö­re­mål som ben, in­klu­si­ve män­ni­sko­ben, an­vänds of­ta och ut­ö­van­det har kopp­lats ihop med grav­plund­ring i Ve­ne­zu­e­la och New Jer­sey i USA. And­ra, mind­re kon­tro­ver­si­el­la ak­ti­vi­te­ter, är dans och mu­sik. Det är an­märk­nings­värt att in­te al­la som ut­ö­var Pa­lo Mayom­be an­vän­der mänsk­li­ga kvar­le­vor el­ler fö­re­mål som är kopp­la­de till brott.

BRUJERIA Cen­tra­la­me­ri­ka

Det­ta ut­ö­van­de kon­cen­tre­rar sig på spå­do­mar och för­sök att hit­ta dold in­for­ma­tion. Man an­vän­der me­to­der som ast­ro­lo­gi, för­ut­sä­gel­ser och an­de­be­svär­jel­ser – kom­mu­ni­ka­tion med de dö­da. Fo­kus lig­ger på na­tu­rens an­dar och man an­vän­der ock­så nar­ko­tis­ka sub­stan­ser som svamp, peyo­te och coca för att fram­kal­la re­li­giö­sa vi­sio­ner och psy­kis­ka till­stånd. De som ut­ö­var brujeria an­vän­der sig av troll­form­ler och troll­dryc­ker, men de kan ock­så ut­fö­ra cu­ran­de­ris­mo, ett sätt att lä­ka.

NARCOSATAN­ICA-KUL­TEN KOMBINERAD­E FLE­RA OC­KUL­TA TRADITIONE­R:

när po­li­sen sök­te ige­nom Adol­fos gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.