MÖRDARLOOK­EN

Kvinnor som mördar - - Alix Tichelman -

Alix var en ung tjej med mo­dell­dröm­mar och många av­tryck i so­ci­a­la me­di­er. Hon ha­de fle­ra hem­si­dor med si­na mo­dell­bil­der. För­u­tom en pro­fil på ”Se­ek­ing Ar­range­ment” ha­de hon ock­så Fa­ce­book och Twit­ter, som hon upp­da­te­ra­de of­ta. Hon sän­de ock­så smink­ge­nom­gång­ar på YouTu­be.

Un­der sitt ali­as AKKen­ne­dy lad­da­de Tichelman upp ett sju mi­nu­ter långt vi­de­oklipp på hur man ap­pli­ce­rar en so­tig ögon­smink­ning. Kom­men­tarsfäl­tet är fyllt med ils­ka. En tit­ta­re har ba­ra skri­vit or­det ”ond”.

För­u­tom ama­tör­vi­de­on la­de Tichelman ock­så upp en vi­deo av Ri­o­pel­les apor för fy­ra år se­dan. Hon ut­tryck­te ock­så sitt tyc­ke för ett an­tal vi­de­oklipp – vlogg­stjär­nan Jen­na Mar­bles, en mu­sik­vi­deo med rappar­tis­ten Ig­gy Aza­le­as låt Mur­da Biz­niss, och en Na­tio­nal Geo­grap­hic-do­ku­men­tär om he­ro­in. På sin Fa­ce­book-sida, som nu är stängd, skrev Tichelman: ”Det är väl­digt trev­ligt att pra­ta med nå­gon om mord och om att kall­blo­digt mör­da män­ni­skor [...] och de äls­kar ock­så det. Ut­an att dö­ma. Jip­pie!”

TICHELMAN VAR MYC­KET AKTIV PÅ SI­NA SO­CI­A­LA ME­DI­ER IN­NAN MOR­DET.

OVAN: Do­ma­re Ti­mot­hy Volk­man döm­de Tichelman till sex års fäng­el­se ef­ter att hon gjor­de en för­lik­ning och er­kän­de sig skyl­dig till dråp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.