SAGAN SLEN­DER­MAN

Kvinnor som mördar - - Alix Tichelman -

VEM ÄR DET­TA PARANORMAL­A SPÖKE OCH VAR KOM­MER HAN IFRÅN?

Slen­der­man här­stam­mar från ett fo­to som skic­ka­des in av Eric Knud­sen (som kal­la­de sig ”Victor Sur­ge”) till in­ter­net­fo­ru­met So­met­hing Aw­ful i ju­ni 2009. Fo­to­gra­fi­et var ett bi­drag till en Pho­tos­hop-täv­ling. Det är en svart­vit bild av en lång, smal, spök­lik­nan­de fi­gur. Han har ten­tak­ler till armar som når en grupp barn på en lek­plats. Slen­der­man blev snabbt vi­ral, vil­ket re­sul­te­ra­de i att fans ri­ta­de teck­ning­ar och skrev be­rät­tel­ser ba­se­rat på ka­rak­tä­ren. Han blev en fa­vo­rit på webb­plat­ser som Creepy­pas­ta, som in­ne­hål­ler skräck­histo­ri­er. Han är näs­tan all­tid av­bil­dad i när­he­ten av barn. Vis­sa le­gen­der sä­ger er att han är en kid­nap­pa­re me­dan and­ra, mer on­da, be­rät­tel­ser sä­ger att han styc­kar si­na of­fer. er. Han kan in­va­de­ra en per­sons tan­kar och or­sa­ka ”slen­der­sju­ka”. Någ­ra symp­tom på slen­der­sju­ka a är att man blir il­lamå­en­de och hos­tar blod, van­sin­ne och ett stän­digt tvång att ri­ta, klott­ra och skri­va.

Den­na teck­ning av Slen­der­man an­teck­nings­böc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.