BAKOM STÄNGDA DÖRRAR

EN INSYN I SKADLIGA FÖRHÅLLAND­EN.

Kvinnor som mördar - - Karla Homolka -

Vad är miss­han­dels­syndrom?

BIO EMMA JANE AYLING

Det är en kon­stant käns­la av fruk­tan och i värs­ta fall en räds­la för ditt liv om du in­te gör som din miss­bru­ka­re vill. Vad de vill kan änd­ras från dag till dag. Det som an­ses som ac­cep­ta­belt en dag kan le­da till miss­han­del en an­nan dag. De för­mins­kar och ma­ni­pu­le­rar dig, iso­le­rar dig från om­giv­ning­en och kon­trol­le­rar al­la aspek­ter av ditt liv. Du ifrå­ga­sät­ter allt du nå­gon­sin trott om dig själv och du går med på att gö­ra sa­ker mot din vil­ja och vär­de­ring­ar.

Hur känns det?

Det be­ror på hur länge miss­han­deln har på­gått. Det är en ond cir­kel. Då­li­ga da­gar följs av bra då de lo­var att det ald­rig kom­mer att hän­da igen. De bra dagarna blir be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Du in­ser in­te att du miss­hand­las. Du blir duk­tig på att dölja det och vi­sar upp ett leende ut­åt.

Du blir lätt­på­ver­kad och skäms. Du tror in­te att nå­gon kom­mer tro på dig, spe­ci­ellt in­te när din miss­bru­ka­re har för­må­gan att va­ra ex­cep­tio­nellt char­mig mot and­ra män­ni­skor – miss­bru­ka­re kan kon­trol­le­ra sitt be­te­en­de. Du tror att de kom­mer att för­änd­ras en dag. Jag fort­sat­te som van­ligt, ha­de ett ak­tivt so­ci­alt liv och ver­ka­de va­ra en ”normal” och glad per­son. Bakom masken fanns en olyck­lig och ex­tremt rädd kvin­na som fruk­ta­de för sitt liv och vän­ta­de på näs­ta ut­brott.

EJ Ayling skrev Know toGo– Sur­viving Do­me­stic Abu­se ef­ter att hon tog sig ur ett tio år långt skad­ligt äk­ten­skap. Se­dan 15 år till­ba­ka dri­ver hon ett fö­re­tag där hon ut­for­mar pla­ner för per­son­lig ut­veck­ling. Te­le­fon­num­ret till Kvin­no­frids­lin­jen är...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.