UPPGÖRELSE­KONTROVERS­EN

Kvinnor som mördar - - Karla Homolka -

KARLA GJOR­DE UPP OCH FICK ETT MYC­KET MILDARE STRAFF. VIS­SA AN­SÅG ATT DET­TA GJOR­DE BAR­BIE TILL ETT MONS­TER.

Kar­las upp­gö­rel­se – skyl­dig till dråp – skic­ka­de hen­ne i fäng­el­se, där hon hölls av­skild från de and­ra fång­ar­na för hen­nes egen sä­ker­het. Hon ha­de ett stör­re rum och till­gång till en uni­ver­si­tets­kurs so­ci­o­lo­gi. Karla fick över­ens­kom­mel­sen för att hon skul­le sam­ar­be­ta och vitt­na mot sin man – en våld­täkts­man vars brott be­vi­sa­des med DNA. Den blon­da, vack­ra, ”miss­hand­la­de frun” kan ha hjälpt åkla­gar­si­dan att övertyga ju­ry­med­lem­mar­na om Pauls brott. Man målade upp en re­a­lis­tisk bild av pa­rets tur­bu­len­ta för­hål­lan­de som i för­läng­ning­en var en in­di­ka­tion på hur fruk­tans­värt Paul be­hand­lar kvin­nor som han in­te äls­kar. Paul sågs som ett mons­ter och det var sna­ra­re ju­ryns eg­na fan­ta­si­er än fal­lets okla­ra de­tal­jer som av­gjor­de gra­den av hans onds­ka. Många blev upp­rör­da när det fram­kom be­vis på att Karla kanske in­te blev tving­ad till att mör­da. Men upp­gö­rel­ser är ibland ett sätt att upp­nå rätt­vi­sa. De an­vänds i svå­ra fall för att spa­ra mil­jo­ner kro­nor i rät­te­gångs­kost­na­der som skul­le gå till att be­ta­la do­ma­re och ad­vo­ka­ter som ar­gu­men­te­rar över de­talj­frå­gor. De be­spa­rar ock­så off­rens fa­mil­jer från att be­hö­va ut­här­da ut­drag­na rät­te­gång­ar, så att de kan för­sö­ka gå vi­da­re med si­na liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.