SLAKTHUSET

Kvinnor som mördar - - Katherine Knight -

ETT BLYGSAMT TEGELHUS FÖR­VAND­LA­DES TILL EN ONDSKEFULL­ULL PLATS NÄR KAT­HE­RI­NE KNIGHT VÄSSADE SI­NA KNIVAR OCH RIK­TA­DE DEM MOT JOHN PRICE. Ef­ter att pa­ret haft sex låg Price i säng­en och Knight at­tac­ke­ra­de ho­nom. Hon kniv­högg ho­nom på främ­re de­len av hans kropp. När han för­sök­te fly fort­sat­te hon at­tac­ken.

Price för­flyt­ta­de sig till hal­len i ett för­sök att nå yt­ter­dör­ren men han knivhöggs i ryg­gen fle­ra gång­er av Knight. Han för­sök­te tän­da lam­pan – det var blod­fläc­kar över he­la ström­bry­ta­ren.

Price lyc­ka­des öpp­na yt­ter­dör­ren och stapp­la ut ur hu­set, men han drogs an­ting­en till­ba­ka av Knight el­ler så ram­la­de han in i hal­len igen.

En stor blod­pöl in­di­ke­ra­de att Price låg där en lång stund och dog på den plat­sen.

Knight slä­pa­de Pri­ces blo­di­ga kropp från hal­len och in i var­dags­rum­met, vil­ket re­sul­te­ra­de i ett blod­spår bakom dem.

I var­dags­rum­met bör­ja­de Knight flå Pri­ces kropp. Hon gjor­de det så skick­ligt att off­rets hud av­lägs­na­des i ett en­da styc­ke.

Knight häng­de se­dan hu­den på en kött­krok som häng­de på dör­ren i var­dags­rum­met. Po­li­sen hit­ta­de hu­den häng­an­de där när de an­län­de till brotts­plat­sen.

Knight styc­ka­de se­dan Price med en av si­na vas­sa knivar. Hon skar ock­så av bi­tar av hans rum­pa.

Köket var plat­sen för den sista skym­fen. Knight la Pri­ces hu­vud i en gry­ta med grön­sa­ker och kokade upp allt på spi­sen.

John Price vän­ner och fa­milj kän­de ho­nom som en ”bra kil­le”. Han mör­da­des och skän­da­des av sin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.