DÖD­LIG FETISCH

Kvinnor som mördar - - Katherine Knight -

Dett äär ing­en tve­kan om att Kat­he­ri­ne Knights fascinatio­n för knivar och våld om­fat­tas av en fetisch som kal­las pi­que­rism. Or­det kom­mer från frans­kans pi­quer, som be­ty­der ”att stic­ka”. Knights förs­ta man Da­vid Kel­lett sa att Kat­he­ri­ne äls­ka­de si­na knivar mer än nå­got an­nat, sam­ma knivar som hon an­vän­de i ar­be­tet på slak­te­ri­et. En pi­que­rists be­te­en­de kan sträc­ka sig från att stic­ka el­ler bi­ta på and­ras hud till det ex­tre­ma som i Knights fall – att kniv­hug­ga, styc­ka och flå sitt of­fer. And­ra mör­da­re ge­nom åren som tros ha haft pi­que­rism är Jack the Rip­per, den rys­ka mas­smör­da­ren Andrei Chi­ka­ti­lo och bar­na­mör­da­ren Al­bert Fish. Det är ett mänsk­ligt be­te­en­de som man fort­fa­ran­de vet relativt li­te om.

KNIGHTS OHÄLSOSAMM­AOHÄLSOSAM­MAMMA BESATTHET AV KNIVKNIVAR – SÄR­SKILT DE HONH AN­VÄN­DE I AR­BE­TET – ÄR IN­TE OVAN­LIG BLAND SERIEMÖRDA­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.