CIANCIULLI­S KÖK

Kvinnor som mördar - - Leonarda Cianciulli -

LE­O­NAR­DA GJOR­DE SI­NA MÄNSK­LI­GA TVÅ­LAR, TE­KA­KOR OCH LJUS AV UT­RUST­NING SOM AL­LA FLI­TI­GA KOCKAR HAR TILL HANDS … EL­LER IN­TE.

YXA MED VASST BLAD

Det kraf­ti­ga skaf­tet och blän­kan­de bla­det an­vän­des för att slå ner den gal­na koc­kens of­fer. Den tunga yx­an var svår­ma­nö­vre­rad och det var in­te lätt att träf­fa målet. Le­o­nar­da be­höv­de fl­fl­fl­fl­fle­ra fle­ra för­sök med sitt förs­ta of­fer.

STEKPANNOR

När bland­ning­en var klar for­ma­de hon den till små te­ka­kor och pla­ce­ra­de dem i en stekpanna på spi­sen. Le­o­nar­da la­de ner dem med kär­lek, över­ty­gad om att kvin­nor­nas ”upp­off­ring” skul­le hjäl­pa hen­ne att räd­da sin son (och ( och bi­dra till myc­ket skval­ler i byn).

VATTENKOKA­RE

Le­o­nar­das snab­ba pro­duk­tion bröt ner hen­nes fö­re det­ta vän­ners kvar­le­vor. Huvuden smäl­te i vattenkoka­re. Kvar­le­vor häll­des över i hin­kar som hon se­dan fors­la­de till en sep­tik­tank i när­he­ten. Hon snubb­la­de ibland för att det var så tungt.

KNIV OCH HAMMARE

Att av­lägs­na köt­tet från krop­pen var in­te li­ka lätt som att hug­ga in i en sön­dags­stek. Le­o­nar­da var in­te till­räck­ligt stark för att ba­ra an­vän­da köks­kni­ven så hon slog på kni­ven med en hammare för att kom­ma djupare.

SÅG

Inga musk­ler i värl­den kan skä­ra av ett sken­ben på en natt med en­dast en köks­kniv. Le­o­nar­da styc­ka­de si­na vän­ner ge­nom att så­ga av kropps­de­lar­na vid le­der­na – den tun­na så­gen gled ner perfekt mel­lan le­der och brosk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.