REGISSÖRER­NAS ORD

Kvinnor som mördar - - Amanda Knox -

VI HAR AL­LA SET SÅ MYC­KET AV AMAN­DA KNOX, RAF­FAE­LE SOL­LE­CI­TO OCH GI­U­LI­A­NO MIG­NI­NI PÅ TV, MEN HUR VAR DET ATT SIT­TA OCH PRA­TA MED DEM?

Rod Black­hurst: Al­la som vi in­ter­vju­a­de ha­de bli­vit kal­la­de en mil­jo­ner oli­ka sa­ker in­nan det. Jag tror att det som var så fan­tas­tiskt för oss var att allt det för­svann så snart de bör­ja­de pra­ta. Det blev ba­ra van­li­ga sam­tal.

Vi för­be­red­de in­te någ­ra kon­kre­ta frå­gor. Vi viss­te att vi vil­le pra­ta om den här histo­ri­en som ut­spe­la­de sig un­der åt­ta år men vi pra­ta­de gans­ka fritt ef­tersom var­je per­son ha­de myc­ket att sä­ga. Jag tror att det som verk­li­gen in­tres­se­ra­de oss var att des­sa män­ni­skor ha­de fram­ställts på så många oli­ka sätt och än­då var de helt nor­ma­la, mänsk­li­ga per­so­ner, som man kun­de re­la­te­ra till.

VAR DET SVÅRT ATT FÅ TILL INTERVJUER­NA?

RB: Det var fak­tiskt där­för fil­men tog fem år att gö­ra, jag tror in­te att nå­gon var spe­ci­ellt an­ge­lä­gen om att pra­ta ut. Vi till­bring­a­de myc­ket tid på att för­sö­ka få Aman­da Knox att stäl­la upp på en in­ter­vju för det var väl­digt svårt. Hon vil­le in­te gö­ra en do­ku­men­tär. Vi ha­de näs­tan över­gi­vit pro­jek­tet när hon ring­de oss i slutet av 2013. Hon stod in­för ett nytt åtal och kän­de att hon vil­le att hen­nes histo­ria skul­le fin­nas där ute. Se­dan ef­ter att do­men kom vil­le al­la pra­ta med oss.

Vi vil­le in­te gö­ra fil­men om vi in­te ha­de med bå­da si­dor­na i den. Mig­ni­ni vil­le va­ra med ef­ter att högs­ta dom­sto­len frikän­de Aman­da Knox och Raf­fae­le 2015. Han kän­de att hans sida av histo­ri­en in­te upp­märk­sam­ma­des till­räck­ligt. Vi märk­te att al­la som del­tog i pro­jek­tet vil­le ta­la med oss när det gyn­na­de dem.

VAD TYC­KER DU OM REAKTIONER­NA PÅ FIL­MEN HITTILLS?

Bri­an McGinn: Män­ni­skor runt om i värl­den har si­na te­o­ri­er om vad som hän­de, de vet vad de tyc­ker och vad de tror att de vet. Vi tror in­te att fil­men kom­mer att änd­ra nå­gons åsikt. Män­ni­skor har rätt till si­na eg­na åsik­ter och de slut­sat­ser de fat­tar. Vi hop­pas att de ser den här fil­men och för­står vil­ka des­sa män­ni­skor är – och att de ock­så tar en titt på sin egen roll i tra­gedins kom­mer­si­a­li­se­ring.

VI FRÅ­GA­DE RE­GIS­SÖ­RER­NA ROD BLACK­HURST OCH BRI­AN MCGINN HUR DET VAR ATT SPE­LA IN NET­FLIX-DO­KU­MEN­TÄ­REN AMAN­DA KNOX.

ROD BLACK­HURST Black­hurst och McGinn är re­gis­sö­rer­na bakom Aman­da Knox. De har gjort kort­fil­mer till­sam­mans och McGinn har re­gis­se­rat av­snitt av den hyl­la­de do­ku­men­tä­ren Chef’s Tab­le. Black­hurst re­gis­se­ra­de den pris­be­lön­ta posta­po­ka­lyp­tis­ka...

BRI­AN MCGINN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.