DE SOM BLEV KVAR

Kvinnor som mördar - - Amanda Knox -

Det und­går ing­en som ser do­ku­men­tä­ren Aman­da Knox att Ker­chers fa­mil­je­med­lem­mar in­te har nå­gon röst i den. Re­gis­sö­rer­na sa att de kon­tak­ta­de fa­mil­jen, men att de tac­ka­de nej till de­ras in­ter­vju­för­fråg­ning­ar och att de in­te har kom­men­te­rat fil­men.

När det slut­li­ga fri­kän­nan­det kom var fa­mil­jen Ker­cher för­stås choc­ka­de. Tid­ning­en The Gu­ar­di­an rap­por­te­ra­de att Me­re­dit­hs mor Ar­li­ne sa: ”Jag är li­te för­vå­nad och myc­ket choc­kad, men det är det just nu. De har fällts två gång­er, så det är li­te kons­tigt att det blev an­norlun­da nu.”

Se­na­re un­der 2015 skrev Step­ha­nie Ker­cher en ar­ti­kel om si­na er­fa­ren­he­ter i Cos­mo­po­li­tan, där hon upp­ma­na­de lä­sar­na att kom­ma ihåg Me­re­dith för den hon var.

”Det har va­rit fem plåg­sam­ma år”, skrev hon. ”Men det svå­ras­te att han­te­ra har va­rit hur Mez liv­li­ga, ro­li­ga, smar­ta och kär­leks­ful­la per­son­lig­het har kom­mit i skymun­dan på grund av hur hon dog och kam­pen för rätt­vi­sa […] Tänk in­te på hen­ne som ett tra­giskt of­fer när du ser hen­nes bild i tid­ning­ar­na. Tänk på hen­ne som den kvick­tänk­ta tje­jen som skul­le ha fått dig att skrat­ta in­om någ­ra ögon­blick om du träf­fa­de hen­ne.”

Aman­da har sagt att hon och un­der de­ras tid i Pe­ru­gia.

OVAN: Me­re­dith Ker­chers mam­ma Ar­li­ne och sys­ter Step­ha­nie har käm­pat ge­nom år av oviss­het och upp­häv­da do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.