PAR SOM

Kvinnor som mördar - - Maxine Carr -

FOLIE À DEUX ÄR ING­ET NYTT. JÄMFÖR HUNT­LEY OCH CARR MED AND­RA ÖKÄN­DA PAR I KRIMINALHI­STORIAN.

Ian Bra­dy OCH My­ra Hind­ley

Bra­dy var an­stif­ta­ren, Hind­ley den trog­na föl­ja­ren. Bra­dy, den do­mi­nan­ta i för­hål­lan­det, ut­för­de mor­den och Hind­ley för­sök­te fram­stäl­la sig själv som ett of­fer. Men hen­nes skru­va­de hand­ling­ar gjor­de hen­ne till en vä­sent­lig del av mor­den.

Fred och Ro­se West

De för­där­va­de sa­dis­ter­na och mör­dar­na gick igång på varand­ras per­ver­sa ma­ni­er. De var verk­li­gen skap­ta för varand­ra i hel­ve­tet. De mör­da­de in­te ba­ra främ­ling­ar och Freds ex, men ock­så de­ras eget barn.

Charles Starkweat­her och Ca­ril Ann Fu­ga­te

In­spi­ra­tio­nen till många ”kär­lekspar på rym­men”fil­mer. Charles Starkweat­her var en idi­ot med ett våld­samt tem­pe­ra­ment som trod­de att he­la värl­den var emot ho­nom. Han mör­da­de 11 per­so­ner och av­rät­ta­des i elekt­ris­ka sto­len 1958. Ca­ril Ann satt i fäng­el­se i 17 år.

Sarah Bul­lock och Dar­ren Ste­wart

Ton­å­ring­en Sarah Bul­lock häv­da­de att hon kon­trol­le­ra­des av pojk­vän­ne Dar­ren Ste­wart när hon del­tog i att tor­te­ra en man med svå­ra in­lär­nings­svå­rig­he­ter. De tving­a­de ho­nom att hop­pa från en 30 me­ter hög vi­a­dukt nä­ra Tru­ro i Cor­n­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.