HUR DET HÄN­DE

Kvinnor som mördar - - Maxine Carr -

HUNT­LEY SLÅR TILL

Hunt­ley ser flic­kor­na gå mot hans hus och loc­kar in dem, kanske ge­nom att an­vän­da Carr som lock­be­te. Hon är bort­rest och häl­sar på sin fa­milj, men Chapman och Wells vet in­te det.

FLIC­KOR­NA VILSELEDS

Hunt­ley le­der in dem till mat­sa­len. Po­li­sen miss­tän­ker att han kan ha sagt till flic­kor­na att Carr låg sjuk på övervåning­en.

HUNTLEYS VER­SION AV KVÄL­LEN ÄR EN HOP LÖGNER, MEN PO­LI­SEN TROR OCK­SÅ ATT DET LIG­GER ETT UNS SAN­NING I VIS­SA DE­LAR. EF­TER ATT HUNT­LEY DÖM­DES BÖR­JA­DE HAN BE­RÄT­TA FÖR SIN MAM­MA ATT MAX­I­NE CARR FAK­TISKT VISS­TE OM MOR­DEN FRÅN BÖR­JAN.

HOLLY DRUNKNAR

De­ras mör­da­re är in­te en stor kil­le, men tio-åring­ar­na har knappt en chans när han be­stäm­mer sig för att at­tac­ke­ra dem. Han häv­dar att Holly drunk­na­de i bad­ka­ret och att Jes­si­ca kväv­des.

JES­SI­CA STRYPS

Hunt­ley be­rät­ta­de för sin mam­ma att han mör­da­de Jes­si­ca ge­nom att stry­pa hen­ne när hon upp­täck­te att Holly var död i bad­rum­met. Han sa att Jes­si­ca för­sök­te ringa sin mam­ma i pa­nik.

EN MÖR­DA­RE RESONERAR

Hunt­ley för­kla­ra­de: ”Jag sa åt hen­ne att slu­ta skri­ka så jag kun­de tän­ka. Hon fort­sat­te att sä­ga ’du put­ta­de hen­ne’. Det var först när jag pla­ce­ra­de mi­na händer på hen­nes när hon var på väg mot yt­ter­dör­ren som jag in­såg att jag in­te kun­de lå­ta hen­ne läm­na hu­set.”

DUMPAR KROP­PAR­NA

Mör­da­ren lin­dar in krop­par­na i sopp­å­sar och kör 27 kilo­me­ter till en av­läg­sen plats nä­ra RAF La­ken­heath. Hunt­ley är en flyg­plans­fan­tast och kän­ner om­rå­det väl ef­tersom hans mor­mor bor i sta­den La­ken­heath.

ER­KÄN­NER FÖR CARR

Hunt­ley ring­er till Carr på mån­da­gen den 3 au­gusti och berättar att han har dö­dat Holly och Jes­si­ca och att han be­hö­ver hjälp. Carr häv­dar se­na­re sten­hårt att hon in­te viss­te nå­got om mor­den. Han kör till Grims­by och häm­tar hem hen­ne till Soham.

CARRS IN­BLAND­NING

I Huntleys nya ver­sion viss­te Carr in­te ba­ra om mor­den från bör­jan, hon del­tog ock­så ak­tivt i att dölja brot­tet, mer än ge­nom att ba­ra ge

Ian ali­bi. Be­ord­ra­de hon att krop­par­na skul­le brän­nas och hjälp­te hon att stä­da hu­set?

hon se­dan drunk­na­de. Sko­lan där Ian job­ba­de tillhandah­öll hu­set där ...

Chapman och Wells krop­par trans­por­te­ra­des till dump­nings­plat­sen och el­da­des upp. ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.