MORDMINNEN

Kvinnor som mördar - - Ian Brady & Myra Hindley -

MÄRK­LI­GA SAMMANTRÄF­FANDEN OCH FO­TO­GRA­FI­ER LÖSTE FAL­LET

I takt med att ef­ter­krigs­ti­dens me­del­klass väx­te blev tek­nik mer till­gäng­lig för van­li­ga ar­be­ta­re. Ian Bra­dy an­vän­de ka­me­ror, film­in­spel­nings­ut­rust­ning och .45 pi­sto­ler. Lik­som för många seriemörda­re var des­sa dyst­ra sou­ve­ni­rer som hed­mör­dar­na kun­de an­vän­da för att åter­uppli­va si­na brott.

Hind­ley be­skrev grav­plat­ser­na som ”mar­ke­ra­de på fo­to­gra­fi­er istäl­let för med grav­ste­nar”. När det var dags att dö­da, el­ler strax ef­ter en ”hän­del­se” som Bra­dy kal­la­de det, köp­te de .45 pi­sto­ler för att mar­ke­ra till­ställ­ning­en. Ef­ter mor­det på Pau­li­ne Re­a­de val­de Bra­dy ut Ken Thor­ne and His Or­chest­ras hit­låt ”The­me from The Le­gi­on’s Last Pa­trol” för att fi­ra hän­del­sen. På jul­da­gen 1964, ba­ra någ­ra tim­mar in­nan Bra­dy dö­da­de Les­ley Ann Dow­ney, gav han San­die Shaws sing­el ”Girl Don’t Co­me till Hind­ley”.

Bra­dy ha­de höga tan­kar om sig själv och var lis­tig, men pa­ret läm­na­de än­då många av­gö­ran­de be­vis ef­ter sig. En dag när po­lis­in­spek­tö­ren Ian Fair­ley sök­te ge­nom en på­se med be­vis från Ward­le Brook Avenue 16, hit­ta­de han en rit­bok med en lista över film­stjär­nor mel­lan någ­ra teck­ning­ar. Fair­ley blev choc­kad när han såg att John Kil­bri­de stod med bland kän­di­sar­na. Po­li­sen hit­ta­de ock­så ett kvit­to på en hyr­bil från War­rens Au­tos, hyrd sam­ma dag som Kil­bri­de kid­nap­pa­des.

In­nan man hit­ta­de den skräm­man­de in­spel­ning­en av Les­ley Ann Dow­ney (en ljud­fil som skär i även den mest här­da­de po­li­sens hjär­ta) var det mest över­ty­gan­de be­vi­set bil­der­na som togs med Bra­dys ka­me­ror. Po­li­sen ha­de en käns­la av att bil­der­na från Saddlewort­h Moor ha­de kopp­ling­ar till kid­napp­ning­ar­na. Var­för tog Bra­dy land­skaps­bil­der som fo­ku­se­ra­de mer på mar­ken än på ut­sik­ten? Var­för fanns en bild av Hind­ley och hun­den som stod på knä och tit­ta­de på mar­ken?

Med rik­tigt gam­mal­dags de­tek­tiv­ar­be­te skul­le en mängd hems­ka hän­del­ser bör­ja grä­vas upp.

VÄNS­TER: Les­ley Ann Dow­ney var tio år när hon ströps till döds. Den­na bild togs av My­ra Hind­ley och Ian Bra­dy. NEDAN: Den­na bild på Hind­ley togs av Bra­dy på 1960-ta­let på Saddlewort­h Moor, där de be­grav­de si­na of­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.