SLYNGEL OCH UTSTÖTT

Kvinnor som mördar - - Ian Brady & Myra Hindley -

DA­VID SMITH VAR PÅ FEL PLATS VID FEL TILL­FÄL­LE.

17-åri­ga Da­vid Smit­hs olyck­li­ga in­bland­ning i det sista mor­det kan tol­kas som en var­ning. Han var i var­dags­rum­met på Ward­le Brook Avenue 16 när Ian Bra­dy yx­mör­da­de Ed­ward Evans. Bra­dy högg Evans i hu­vu­det och över­krop­pen 14 gång­er. Smith hjälp­te till att stä­da upp på brotts­plat­sen. Se­dan gjor­de han nå­got som Bra­dy och Hind­ley in­te ha­de kun­nat fö­re­stäl­la sig.

Ef­ter att han gick hem fick han ett sam­man­brott fram­för sin fru Mau­reen, som var Hind­leys lil­la­sys­ter. Pa­ret gick till po­li­sen. Smith var sä­ker på att Bra­dy och Hind­ley kun­de dy­ka upp när som helst och tog med sig en skruv­mej­sel och en köks­kniv till po­lis­sta­tio­nen. Histo­ri­en han be­rät­ta­de för po­li­sen ver­ka­de osan­no­lik. Så­dant händer in­te i de­ras stad, skrat­ta­de po­li­sen. Men det gör det. Och det ha­de det pre­cis gjort.

Bra­dy ha­de be­slu­tat sig för att ta poj­ken un­der si­na ving­ar, han trod­de poj­ken bar på sam­ma mör­ker som han själv. Yx­mor­det sägs ha va­rit ett test för att se om Smith kla­ra­de av en så­dan hän­del­se. Poj­ken var tvek­löst en utstött slyngel, men Bra­dy trod­de nog att poj­ken ha­de det i sig – att dö­da och gö­ra sig av med off­ren. När brotts­ling­ar­na slut­li­gen greps och åta­la­des för mor­det på Ed­ward Evans, skyll­de bå­da på Smith. Vis­sa ut­re­da­re trod­de att Smith var li­ka skyl­dig som Bra­dy och Hind­ley, så de för­sök­te bry­ta ner ho­nom un­der för­hö­ret.

Utre­da­ren Joe Mounsey i Ashton-Un­der-Ly­ne såg ho­nom för den han var – en ung poj­ke som plöts­ligt kas­ta­des in i en värld han in­te kun­de för­stå. Smith var en li­ten ban­dit, men han var ing­en mör­da­re, och han stä­da­de upp på brotts­plat­sen på grund av själv­be­va­rel­se­drift. Smith blev hu­vud­vitt­ne i dom­sto­len Ches­ter As­si­zes, men han blev in­te hyl­lad som en hjäl­te, tvärtom ut­sat­tes han för all­män­he­ten hat. Män­ni­skor i Man­ches­ter och på and­ra håll i lan­det kun­de in­te tro att Smith och Mau­reen in­te ha­de sett vad de­ras fa­mil­je­med­lem­mars höll på med. De var väl vän­ner och um­gicks myc­ket? Var in­te Bra­dy svå­ger till Smith? Ha­de de in­te va­rit på pick­nick up­pe på heden till­sam­mans och skju­tit med re­vol­ver och pi­stol? (My­ra ha­de en .38 Smith & Wes­son och en .45 We­bley som hon köp­te ge­nom sitt med­lem­skap i Che­ad­le Ri­f­le Club.)

Det tog någ­ra de­cen­ni­er, men Smit­hs ryk­te blev ren­tvått. Idag kan han be­trak­tas som en man som gjor­de det rätta, trots att han res­ten av li­vet hem­sök­tes av vad som hän­de den nat­ten.

Han dog av can­cer 2012, 64 år gam­mal. Mau­reen dog av en hjärn­blöd­ning 1980, 34 år gam­mal. Pa­ret skil­de sig i bör­jan av 1970-ta­let, det för­flut­na var ett allt­för tungt ba­gage att bä­ra med sig i ett nytt liv.

17 år gam­mal blev Da­vid Smith vitt­ne till mor­det på Ed­ward Evans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.