DÖDLIGT ME­DEL

Kvinnor som mördar - - Beverly Allitt -

IN­SU­LIN

AN­VÄN­DES AV: Be­ver­ly Al­litt OF­FER: Fy­ra dö­da, många fler ska­da­de.

Höga do­ser av dro­gen, som an­vänds av di­a­be­te­spa­ti­en­ter, kan le­da till hy­poglu­ke­misk (lågt blod­soc­ker) ko­ma och dö­den. Al­litt in­je­ce­ra­de höga do­ser in­su­lin på si­na små of­fer.

ADRENALIN

AN­VÄN­DES AV: Kris­ten Gil­bert OF­FER: Fy­ra dö­da, två ska­da­de. En överdos kan or­sa­ka hjärt­klapp­ning. Kris­ten Gil­bert mör­da­de fy­ra pa­ti­en­ter på Mas­sachu­setts ve­te­rans’ hospi­tal på det­ta sätt.

Hon döm­des för mor­den 2001 och av­tjä­nar ett livs­tids­straff ut­an möj­lig­het för vill­kor­lig

fri­giv­ning.

DIGOXIN

AN­VÄN­DES AV: Charles Cul­len OF­FER: Minst 29–35, möj­li­gen hundratals.

An­vänds för att be­hand­la hjärt­pro­blem och för att re­gle­ra hjärtryt­men. En överdos är död­lig för pa­ti­en­ter med hjärt­pro­blem, vil­ket New Jer­seys mest kän­da mör­da­re be­vi­sa­de.

SUXAMETON

AN­VÄN­DES AV: Ge­ne­ne Jo­nes OF­FER: Minst ett, möj­li­gen så många som 50.

Ett mus­kelavslapp­nan­de me­del som un­der­lät­tar in­sätt­ning­en av and­nings­rör un­der ope­ra­tio­ner. Suxameton är dödligt ut­an and­nings­hjälp. Ge­ne­ne Jo­nes fängs­la­des 1985 och tros ha mör­dat så många som 50 späd­barn i Tex­as, någ­ra med hjäl­pa av suxameton.

AL­LITT ÄR BA­RA EN AV MÅNGA ”DÖDS­ÄNG­LAR” SOM DÖ­DA­DE MED ME­DI­CIN.

HÖ­GER: H In­suli­nin­jek­tio­ner ges för att kon­trol­le­ra blod­soc­ker­ni­vån. Höga do­ser kan va­ra myc­ket far­li­ga för späd­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.