SANNINGEN SVIDER, LÖGN­EN OCK­SÅ

Kvinnor som mördar - - Beverly Allitt -

AL­LITTS DOM GJOR­DE ATT MUNCHAUSEN­S SYNDROM UPP­MÄRK­SAM­MA­DES.

Di­a­gno­sen iden­ti­fi­e­ra­des

1951 och döp­tes ef­ter en tysk ba­ron som lev­de på 1700-ta­let och bru­ka­de un­der­hål­la si­na mid­dags­gäs­ter med be­rät­tel­ser om löj­ligt över­driv­na hjäl­te­hand­ling­ar. Dr Ri­chard

As­her iden­ti­fi­e­ra­de syndro­met

1951 och de­tal­jer om det ovan­li­ga till­stån­det fa­sci­ne­ra­de den me­di­cins­ka värl­den.

”Det mest an­märk­nings­vär­da kän­ne­teck­net är den up­pen­ba­ra a me­nings­lös­he­ten [...] Många av lögn­er­na har knappt nå­gon po­äng. De lju­ger för att lju­ga.”

Münch­hau­sen­syndrom ge­nom om­bud är en form av över­grepp där en per­son an­ting­en för­fals­kar el­ler or­sa­kar sjuk­do­mar el­ler sym­tom hos nå­gon an­nan. Det är mest van­ligt hos för­äld­rar som ska­dar si­na barn. Nu­me­ra är det all­mänt känt som ”fab­ri­ce­rad el­ler in­du­ce­rad sjuk­dom av vår­da­re”.

Det blev kon­tro­ver­si­ellt när sak­kun­ni­ga vitt­nen fö­reslog att Be­ver­ley Al­litt upp­fyll­de kri­te­ri­er­na för bå­da des­sa syndrom.

Åta­lets ex­pert­vitt­ne Dr. Roy Me­a­dow var en fram­stå­en­de barn­lä­ka­re som har gjort fram­stå­en­de stu­di­er av Münch­hau­sens syndrom. Dr Me­a­dow höll med om att Al­litt var ”ex­tra­or­di­närt psy­kiskt störd” och sa att hon ha­de en all­var­lig per­son­lig­hets­stör­ning som in­te kun­de bo­tas.

Dr Me­a­dow blev se­na­re dis­kre­di­te­rad för sitt i vitt­nes­mål i ad­vo­ka­ten Sal­ly Clarks fall, vars två barn dog oför­klar­ligt och plöts­ligt.

Clark fälldes men do­men ogil­tig­för­kla­ra­des 2003 ef­ter att det fram­kom­mit att sta­tistik som Dr. Me­a­dow hän­vi­sa­de till un­der rät­te­gång­en – att chan­sen att två barn i en väl­bär­gad fa­milj dör av plöts­lig späd­barns­död var ”en på 73 mil­jo­ner” – var ex­tremt över­dri­ven.

Me­a­dow an­vän­des of­ta som vitt­ne i rät­te­gång­ar. Hans te­o­ri ”Me­a­dows lag” – att ”en plöts­lig späd­barns­död är en tra­ge­di, två är miss­tänkt och tre är mord, om in­te an­nat be­vi­sats” – an­vän­des i fle­ra rät­te­gång­ar mot mam­mor vars barn dog plöts­ligt, och mam­mor­na fängs­la­des.

OVAN: Sal­ly Clark ef­ter att hon blev frikänd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.