ATT LU­RA EN ”FOLIE A DEUX”

Kvinnor som mördar - - Sarah Williams & Katrina ”kitt” Walsh -

VAD ÄR FOLIE A DEUX?

Folie a deux var en gång ett tyd­ligt, säll­synt och er­känt psy­kisk till­stånd/ stör­ning. Det be­skrevs för förs­ta gång­en 1877. I den ur­sprung­li­ga be­skriv­ning­en, som var so­ci­al och in­te psy­ki­a­trisk, ska­par en per­son en il­lu­sion och läg­ger över den på en an­nan. Den and­ra per­so­nen är först oe­mot­tag­lig men ger grad­vis ef­ter och il­lu­sio­nen blir rim­lig.

Per­so­ner­na står varand­ra nä­ra (vanligtvis är det ett för­äl­der-barn el­ler sys­kon­sys­kon för­hål­lan­de). En av per­so­ner­na är vanligtvis do­mi­ne­ran­de och dri­van­de, den and­ra är un­der­gi­ven. Cir­ka 90 pro­cent av fal­len ut­görs av fa­mil­je­med­lem­mar och me­del­ål­dern är 46–53 år. Folie a deux har ta­gits bort från den fem­te upp­la­gan av Ame­ri­can Psychi­a­tric As­so­ci­a­tions sto­ra di­a­gnos­tis­ka hand­bok ef­tersom det finns li­te be­vis för till­stån­det.

VAD OR­SA­KAR DET?

Näs­tan al­la rap­por­te­ra­de fall fö­re­kom­mer i sam­band med and­ra psy­kis­ka sjuk­do­mar – som schi­zo­fre­ni, van­fö­re­ställ­ning­ar, de­pres­sion etc. Viss forsk­ning ty­der på att dys­funk­tio­nel­la re­la­tio­ner är en risk­fak­tor.

KAN FOLIE A DEUX BO­TAS?

An­ti­de­pres­si­va och an­tipsy­ko­tis­ka lä­ke­me­del och fy­sisk se­pa­ra­tion har an­vänts [som be­hand­ling] och des­sa ver­kar va­ra ef­fek­ti­va. Psy­ko­te­ra­pi har an­vänts främst för den un­der­giv­na per­so­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.