DIGITAL MIND­FUL­NESS

Tek­nik kan hjäl­pa dig att kän­na dig mer mindful. Här är de smar­tas­te ap­par­na för att du ska kom­ma igång!

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Bre­at­he­sync

Äg­na 60 se­kun­der åt and­nings­tek­nik och kom i synk med din dag igen. Den­na smar­ta app syn­kar din and­ning och di­na hjärt­slag – du slapp­nar av och kän­ner dig mind­re stres­sad. Pla­ce­ra ba­ra ditt fing­er på ka­me­ral­in­sen och följ de vi­su­el­la in­struk­tio­ner­na på skär­men. Den är till­räck­ligt dis­kret för att an­vän­da över­allt, en rik­tig fa­vo­rit när jag pend­lar.

För IOS. Lad­da ner GRA­TIS från App­sto­re.

Mo­men­tum

Tänk om du skul­le nås av mind­ful­ness var­je gång du går in på en ny hem­si­da. Hur av­slapp­nad skul­le du bli? Chro­me­an­vän­da­re, rädd­ning­en är här! Lad­da ner Mo­men­tum och för­änd­ra ditt in­ter­netsur­fan­de. För­u­tom små stun­der av lugn un­der da­gen (in­klu­si­ve mo­ti­ve­ran­de citat och vackra land­skap), hjäl­per ap­pen dig ock­så att hål­la koll på ditt dag­li­ga fo­kus.

Chro­me tillägg. Lad­da ner GRA­TIS från Chro­me Web Sto­re.

Sleep Sto­ri­es

För­u­tom gui­da­de me­di­ta­tio­ner, ro­­fyll­da bil­der och and­nings­tek­nik er­bju­der po­pu­lä­ra webb­plat­sen Calm ljud­böc­ker vid namn Sleep Sto­ri­es. Lyss­na på des­sa om du stres­sar när du ska­so­va. Be­rät­tel­ser­na är 20–30 mi­nu­ter långa och de är spe­ci­ellt ut­for­ma­de för vux­na med lugn mu­sik. De skö­na rös­ter­na är så av­­slapp­­nan­de att man som­nar in­nan man hört slu­tet!

För IOS, Andro­id och webb. Lad­da ner GRA­TIS från App­sto­re och Goog­le­play Sto­re.

Man­da­la Co­lo­ring

Om du gil­lar kre­a­ti­va mind­ful­nes­smål­ar­böc­ker kom­mer du äls­ka den­na di­gi­ta­la va­ri­ant. Man­da­la re­pre­sen­te­rar uni­ver­sums oänd­lig­het och den­na app kom­mer att ge dig ett flyt som gör att du glöm­mer di­na be­kym­mer. Välj ett möns­ter och en ny­ans och zoo­ma in för att färg­läg­ga var­je del. Det är ett en­kelt sätt att var­va ner ef­ter en lång dag på kon­to­ret.

För IOS och Andro­id. Lad­da ner GRA­TIS från itu­nes och Goog­le­play Sto­re.

OMG I Can Me­di­ta­te!

Vå­ra mål spe­lar en stor roll när vi le­ver vå­ra liv – så det hjäl­per att ha dag­li­ga mål. Bland de många ro­li­ga funk­tio­ner­na i den­na app finns en alarm­kloc­ka och en tre mi­nu­ter lång mor­gon­me­di­ta­tion som hjäl­per dig att sät­ta upp mål di­rekt när da­gen bör­jar. Ett en­kelt och ef­fek­tivt al­ter­na­tiv om du vill bör­ja da­gen med att lyss­na till dig själv istäl­let för ditt Twit­ter-flö­de.

För IOS och Andro­id. Lad­de ner GRA­TIS från itu­nes och Goog­le­play Sto­re.

Au­ra

Au­ra gör det en­kelt för al­la att vän­ja sig vid me­di­ta­tion, ap­pen er­bju­der snab­ba pass och skräd­dar­sytt in­ne­håll som mat­char ditt hu­mör. Den är ut­for­mad för att mins­ka stress och öka lyc­ko­käns­la ge­nom AI – ap­pen lär kän­na dig när du an­vän­der den. Min fa­vo­rit­funk­tion är hu­mör­log­gen, du byg­ger en vi­su­ell hu­mör­pro­fil och får en in­tres­sant över­sikt!

För IOS och Andro­id. Lad­da ner GRA­TIS* från itu­nes och Goog­le­play Sto­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.