FIKA

10: 30

Lev i nuet - - Hälsa Mindfulness I Vardagen -

En stund av be­und­ran

För vis­sa är för­mid­dags­pa­u­sen för­e­nad med en kaf­fe. And­ra fö­re­drar att spen­de­ra ti­den med att blädd­ra ge­nom si­na so­ci­a­la me­di­er. Men vad hän­der om ti­den istäl­let re­ser­ve­ra­des för att se på värl­den från ett nytt per­spek­tiv, ge­nom att fram­kal­la en kort­va­rig käns­la av be­und­ran?

Be­und­ran för­knip­pas of­tast med till­fäl­len som att stå up­pe på ett berg och nju­ta av ut­sik­ten, men du be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis läm­na stor­stads­djung­eln. Du kan fram­kal­la små ögon­blick av be­und­ran var­je dag, oav­sett vad du gör och var du är, och de tar dig till­ba­ka till nu­et.

Le­ta helt en­kelt ef­ter skön­he­ten i det var­dag­li­ga. Ab­sor­be­ra om­giv­ning­en på din väg för att kö­pa kaf­fe. Sök upp grön­om­rå­den och na­tur. Tit­ta mot ho­ri­son­ten, på mol­nens möns­ter, him­lens fär­ger. Le­ta ef­ter vin­den som för­sik­tigt blå­ser ge­nom löv och hals­du­kar.

Pre­nu­me­re­ra på in­spi­ra­tions­käl­lor och skön­het så att du re­gel­bun­det möts av in­spi­ra­tion när scrol­lar på din smartp­ho­ne – känn lug­net in­fin­na sig vid sy­nen av en vac­ker kust, låt dig im­po­ne­ras av en konst­närs el­ler de­sig­ners ta­lang, el­ler in­spi­re­ras av fär­ger­na från en vac­ker sol­ned­gång.

Be­und­ran hjäl­per dig att sät­ta sa­ker i ett mer häl­so­samt per­spek­tiv. Ef­ter din kopp med te el­ler kaf­fe kan du åter­vän­da till skriv­bor­det med för­ny­ad ener­gi – du har med­ve­tet fått kon­takt med li­vets un­der­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.