FRUKOST

07: 00

Lev i nuet - - Hälsa Mindfulness I Vardagen -

An­vänd di­na sin­nen

Di­na sin­nen är ditt föns­ter ut mot värl­den, men de fun­ge­rar in­te om din upp­­märk­sam­het be­fin­ner sig nå­gon an­­n­­an­­stans. Ha­r du lagt mär­ke till att du in­te tar in så många in­tryck – du hör, ser el­ler kän­ner in­te myc­ket – när du är djupt in­ne i tan­kens värld? Du vet in­te om kaf­fet var bra el­ler om fling­or­na var geg­gi­ga för att du stir­ra­de ut ge­nom fönst­ret och dag­dröm­de om en week­end till Pa­ris.

Frukost är ett bra till­fäl­le att få kon­takt med di­na sin­nen och bör­ja din dag med någ­ra ögon­blick av mind­ful­ness. Var upp­märk­sam på lju­det av ra­di­on och det knap­ri­ga ros­ta­de brö­det, kaf­fe­kop­pens vär­me och kaf­fe­bö­nor­nas doft, brö­dets smak och kon­si­stens, och de små smu­lor­na som ham­nar på köks­­b­­än­ken.

För­sök att stänga av din au­to­pi­lot och rik­ta upp­märk­sam­he­ten di­rekt mot nu­et. Vad hör du? Sma­kar? Luk­tar? Ser? Rör? Var upp­märk­sam och känn he­la upp­le­vel­sen. Att väc­ka di­na sin­nen hjälp­er dig att o­m­ed­el­bart upp­le­va skön­he­ten i nu­et och mor­go­nens he­la här­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.