IN­NAN LÄGGDAGS

21: 00

Lev i nuet - - Hälsa Mindfulness I Vardagen -

Ta det lugnt

I slu­tet av da­gen bör­jar din kropp och ditt sin­ne au­to­ma­tiskt att var­va ner och gå lång­sam­ma­re. Mind­ful­ness fo­ku­se­rar på att upp­märk­sam­ma nu­et, ti­den in­nan läggdags kan va­ra en bra stund att öva på att va­ra när­va­ran­de när du sak­tar ner och gör dig re­do för nat­ten. Kne­pet här är att gö­ra mind­re, men va­ra mer mål­med­ve­tet.

Låt dagens tek­ni­ker na­tur­ligt och omed­ve­tet smäl­ta in i din kvälls­ru­tin när du med mind­ful­ness tar dig ge­nom de åter­stå­en­de ögon­blic­ken. Ta ett bad och an­vänd di­na sin­nen. Le­ta ef­ter in­spi­ra­tion när du scrol­lar i din telefon en sista gång. Bors­ta di­na tän­der med kropps­lig med­ve­ten­het. An­vänd på­min­nel­ser i ditt hem för att ta dig till­ba­ka till nu­et. Var när­va­ran­de när du kys­ser di­na nä­ra och kä­ra god­natt. Var lugn och lägg dig i säng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.