1 Är du med­ve­ten om ditt mål?

Lev i nuet - - Hälsa Hitta Ditt Mål -

Se på ditt mål som ett tan­ke­sätt. Le­ta ef­ter ge­men­sam­ma näm­na­re i vardagen. Vad tyc­ker du om att gö­ra? Vad gör dig glad? Vad är du bra på?

”Ibland är det så up­pen­bart att du mis­sar det”, sä­ger livs- och le­dar­skapscoachen Ka­ren He­ras-kel­ly. ”Vad gör du som är så lätt och en del av dig att du in­te ens tän­ker på att du kan få be­talt el­ler er­kän­nan­de för det?”

PLAN Skriv upp di­na bra egen­ska­per ne­dan el­ler be en fa­mil­je­med­lem el­ler vän att gö­ra det åt dig. Är du en bra lyss­na­re och fun­ge­rar bra ihop med and­ra män­ni­skor? Skul­le du bli en bra livscoach el­ler råd­gi­va­re? Är du su­per­or­ga­ni­se­rad? Över­väg att bli vir­tu­ell as­si­stent el­ler bör­ja med pro­jekt­led­ning. Är du bra på att ska­pa kon­tak­ter? Kanske är en kar­riär in­om PR nå­got för dig. Kan du mat­cha di­na fär­dig­he­ter till det jobb du vill ha?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.