5 Låt din pas­sion bli ditt mål

Lev i nuet - - Hälsa Hitta Ditt Mål -

Ditt mål be­hö­ver in­te hand­la om eko­no­misk vinst. Ibland är vå­ra ar­be­ten ba­ra ett sätt att fi­nan­si­e­ra det vi verk­li­gen äls­kar att gö­ra. Al­bert Eins­te­in ut­veck­la­de re­la­ti­vi­tetste­o­rin när han ar­be­ta­de på ett pa­tent­kon­tor. Han var glad över att ha ett en­kelt ar­be­te som gav ho­nom fri­het att tän­ka på stör­re sa­ker.

”Ditt mål mås­te hand­la om glädje”, sä­ger Ka­ren. ”Det san­na må­lets makt är att ha ro­ligt när du ge­nom­för det. Det be­hö­ver in­te va­ra se­ri­öst el­ler vär­digt.”

PLAN Slu­ta oroa dig för hur ditt mål står sig i för­hål­lan­de till and­ras mål. Al­la är oli­ka. Du kanske äls­kar att kopp­la av och tit­ta på se­ri­er el­ler spen­de­ra tid med familjen. Kom ihåg, ditt san­na mål är det som gör dig lyck­lig. Om du kan tjä­na peng­ar på det är det en bonus!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.