4 Um­gås med mål­med­vet­na män­ni­skor

Lev i nuet - - Hälsa Hitta Ditt Mål -

Of­ta ser vi vårt mål som in­di­vi­du­ellt när det fak­tiskt kan va­ra nå­got kol­lek­tivt. Om du är en ent­re­pre­nör el­ler fun­de­rar på att star­ta eget fö­re­tag kan det kän­nas li­te en­samt och skräm­man­de att gö­ra det på egen hand. Att va­ra kring and­ra per­so­ner och att hö­ra nya per­spek­tiv öpp­nar upp möj­lig­he­ter, sa­ker vi in­te tänkt på ti­di­ga­re.

”Bör­ja de­la med dig av di­na idéer och din vi­sion”, sä­ger Ka­ren. ”Att ha ett sam­tal är gi­van­de i sig. Of­ta har vi en idé, men vi hål­ler den för oss själ­va och det slu­tar med att vi in­te gör nå­got med den”.

PLAN Le­ta ef­ter stöd­grup­per för lo­ka­la fö­re­tag och kre­a­ti­va kol­lek­tiv med li­ka­sin­na­de on­li­ne. En ny hob­by, re­gel­bun­den trä­ning el­ler me­di­ta­tions­klas­ser kan ge idéer och hjäl­pa dig att få kon­takt med nya män­ni­skor. Bör­ja nät­ver­ka idag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.