Till bok­hyl­lan

DE SE­NAS­TE VE­GANS­KA KOKBÖCKERNA

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

De­li­ciously El­la With Fri­ends 212 kro­nor

av El­la Mills, Ad­li­bris El­la star­ta­de sin växtbaserade mat­blogg 2012 när hon bör­ja­de väl­ja bort be­ar­be­ta­de livs­me­del i ett för­sök att för­bätt­ra sin häl­sa. Fem år se­na­re är hon ett känt namn in­om växt­ba­se­rad kost­håll­ning. Hon har öpp­nat tre de­li­bu­ti­ker och har ener­gi­bol­lar – det mest po­pu­lä­ra re­cep­tet på hen­nes blogg – på hyl­lor­na i häl­so­bu­ti­ker och livs­me­dels­af­fä­rer. De­li­ciously El­la With Fri­ends är hen­nes tred­je bok och in­ne­hål­ler re­cept för al­la till­fäl­len, in­klu­si­ve pick­nicks, fö­del­se­da­gar och mys­kväl­lar.

Fru­gal Ve­gan

av Ka­tie Ko­teen och Ka­te Kas­bee, Ad­li­bris 175 kro­nor Vill du äta mer växt­ba­se­rat men är oro­lig för att du in­te har råd? Ka­tie och Ka­te dri­ver blog­gen Well Ve­gan, som har mas­sor av pris­vär­da, lät­ta och smas­ki­ga re­cept. De vi­sar dig hur en­kelt det är att äta nyt­tigt ut­an att spen­de­ra peng­ar på dy­ra in­gre­di­en­ser. De de­lar bå­de med sig av tips – in­klu­si­ve stor­kok, frys­ning, och stor­pack – och re­cept som mät­tar he­la familjen. Du kom­mer att väl­ja laga allt från lät­ta en­chi­la­das till cham­pin­jonstro­ganoff, och spaghet­ti med lins”kött­bul­lar”.

Guilt-free Nice Cream

av Mar­gie Bro­ad­he­ad, Ad­li­bris 109 kro­nor Mar­gi­es bok är fylld med 60 re­cept som in­ne­hål­ler na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser – hon för­vand­lar en en­kel ba­nan till en krä­mig de­li­ka­tess som mät­tar även den störs­ta gotte­gri­sen. Lär dig hur du gör hen­nes ”ba­nil­la nice cream” och till­sätt mas­sor av frukt och sma­ker för att gö­ra smul­paj med smak av pi­stage, piña co­la­da, jord­gubb och ra­bar­ber. I boken finns ock­så häl­so­sam­ma fru­kostre­cept som du kan fros­sa i med gott sam­ve­te. Blir du ock­så su­gen på ba­nof­fee-gröt med ka­nel­glass?

Ve­gan in 15

av Ka­te Ford, Ad­li­bris 100 kro­nor Den­na bok är full av mat­blog­gers­kan Ka­te Fords snab­ba re­cept och är ett mås­te för var­dags­in­spi­ra­tion. Här hit­tar du växt­ba­se­rad frukost, sop­por, sal­la­der, lun­cher, middagar och des­ser­ter. Krä­mi­ga cur­ry med kikär­tor och grönkål med Creamy chick­pea and ka­le cur­ry with pop­pa­dum på 15 mi­nu­tes? Vi an­tar ut­ma­ning­en. Ka­tes lät­tilläng­li­ga bok in­ne­hål­ler ock­så tips och råd, shop­ping­lis­tor och mål­tids­pla­ne­ra­re – väl­digt prak­tiskt om man är ny in­om växt­ba­se­rad kost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.