Följ foodi­es

ANSLUT TILL DEN VÄXTBASERADE GEMENSKAPEN

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

Om du in­te har fa­milj el­ler vän­ner som föl­jer en växt­ba­se­rad di­et kan du hit­ta en ny ge­men­skap on­li­ne med sam­ma mat­in­tres­se som du. So­ci­a­la me­di­er och in­ter­net gör det lät­ta­re än nå­gon­sin att va­ra en del av den­na väx­an­de ge­men­skap – här är vå­ra fa­vo­rit­blog­ga­re som de­lar med sig av sin livs­stil, re­cept och in­spi­re­ran­de mat­bil­der.

The First Mess

www.the­first­mess.com Lau­ra Wright äls­kar att laga mat med na­tur­li­ga, sä­songs- och växtbaserade in­gre­di­en­ser. Hon skri­ver om att le­va en­kelt och att va­ra i har­mo­ni med jor­den. Lau­ra bor i söd­ra On­ta­rio i Ka­na­da och de­lar med sig av si­na eg­na re­cept (med till­hö­ran­de fina bil­der) och tes­tar ock­så and­ra re­cept från and­ra kok­boks­för­fat­ta­re som la­gar växt­ba­se­rad mat.

Mi­ni­ma­list Ba­ker

www.mi­ni­ma­list­ba­ker.com Da­na Shultz ska­par su­perenk­la och go­da re­cept som krä­ver tio in­gre­di­en­ser el­ler fär­re, en skål, el­ler kan tilla­gas på 30 mi­nu­ter el­ler mind­re. Da­na vi­sar upp växt­ba­se­rad mat när den är som bäst. Hon är in­te de­di­ke­rad till nå­gon spe­ci­fik kost­håll­ning men många av hen­nes re­cept är ock­så glu­ten­fria.

Jäv­ligt gott!

www.jav­ligt­gott.se Gustav Jo­hans­son är en mäs­ta­re på att ta kött­ba­se­ra­de re­cept och för­vand­la dem till ve­gans­ka al­ter­na­tiv, ut­an att kom­pro­mis­sa på sma­ken! Han bju­der ock­så på re­cen­sio­ner av si­na fa­vo­rit ve­go­re­stau­rang­er i Stock­holm och ve­gansk in­spi­ra­tion till helg­da­gar som jul och ny­år.

Ve­go­käk

www.ve­gokak.se För An­nie Måns­son är växt­ba­se­rad kost blo­digt all­var. Hon de­lar med sig av ve­ge­ta­ris­ka mid­dags­tips som man fak­tiskt blir mätt av. Hon vän­der upp och ner på ste­re­o­ty­pen av den sal­ladsä­tan­de ve­ge­ta­ri­a­nen och in­klu­de­rar bå­de po­ta­tis, pas­ta och sås i si­na re­cept. Växt­ba­se­rad kost är in­te en bant­nings­me­tod, ut­an en hel och läc­ker mat­fi­lo­so­fi i hen­nes ögon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.