Regn­bå­gens fär­ger

DES­SA LIVS­ME­DEL ÄR FUL­LA MED HÄL­SO­FÖR­DE­LAR OCH GER DIG ÄN­NU MER AV DET GO­DA.

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

Röd­be­tor

För­u­tom att ge ma­ten en fin ro­sa färg har röd­be­tor även många häl­so­för­de­lar. De ökar an­tiox­i­dan­ter­na i blo­det, sän­ker blod­tryc­ket och kan för­bätt­ra ut­hål­lig­he­ten. Många id­rot­ta­re hyl­lar röd­be­tan, bland an­nat Pa­ra­lym­picguld­me­dal­jö­ren Da­vid Weir. Drick röd­betsjuice in­nan gym­met och trä­na som ett proffs.

Blom­kål

Den enkla blom­kå­len får änt­li­gen det er­kän­nan­de den för­tjä­nar. Nu finns blom­kål i al­la sor­ters re­cept, från blom­kåls­ris, blom­kåls­stek och till och med piz­za. Om den­na grön­sak ko­kas lätt hjäl­per den att skyd­da mot can­cer och kan till och med sän­ka ditt ko­les­te­rol. Ånga el­ler stek lätt för att be­va­ra dess nä­rings­äm­nen och und­vi­ka att den blir vatt­nig.

Blå­bär

En su­per­food som är bland de lät­tas­te att läg­ga till i kos­ten. Blå­bär har höga hal­ter av an­to­cy­a­ni­ner, som för­stär­ker blod­kärl och kol­la­gen. Liksom and­ra bär in­ne­hål­ler blå­bär myc­ket an­tiox­i­dan­ter och ger krop­pen en dos av ka­li­um, vi­ta­min C och vi­ta­min B6. Ha en nä­ve i yog­hurt för en snabb dessert el­ler häll någ­ra över fru­kost­fling­or­na.

Mat­cha

Till­sätt li­te av det­ta färg­gla­da te­pul­ver till sö­ta rät­ter för li­te färg. Det är super­nyt­tigt ock­så – mat­cha har 137 gång­er mer an­tiox­i­dan­ter än van­ligt grönt te. Pulv­ret boos­tar me­ta­bo­lis­men och kan öka kon­cent­ra­tio­nen tack va­re att det in­ne­hål­ler te­a­nin, vars ef­fekt lik­nar kof­fe­in (mi­nus skak­ning­ar­na).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.