Gla­da in­om­hus­väx­ter

BECIS FA­VO­RI­TER FÖR LYCKAD INOMHUSODLING

Lev i nuet - - Livsglädje -

Fred­skal­la (Spat­hip­hyl­lum)

Jag har haft många ge­nom åren och det har all­tid gått smi­digt. Jag har en hem­ma som har bott på fle­ra stäl­len: vår is­kal­la hall, på glas­ve­ran­dan och i sov­rum­met. Jag stäl­ler väx­ten varsom­helst och flyt­tar på den om den ser olyck­lig ut. Den ver­kar han­te­ra kring­fa­ran­det väl. Den tyc­ker om vat­ten och av­slö­jar om den är törs­tig ge­nom si­na viss­na löv.

Vatt­na en gång i vec­kan. Mår bäst på li­te var­ma­re plat­ser (men in­te för var­ma).

Ing­en vattning.

Föns­ter­fi­kus (Ficus elasti­ca)

Jag bryd­de mig ald­rig om föns­ter­fi­ku­sar för­rän jag fick en i ro­sa kru­ka i pre­sent. Kom­bi­na­tio­nen av mörk­grö­na löv och den fina kru­kan fick mig att dreg­la. Det är en av mi­na fa­vo­ri­ter nu. Först ställ­de jag min föns­ter­fi­kus i vårt mör­ka var­dags­rum men bla­den bör­ja­de tril­la av. Jag flyt­ta­de den till vår glas­ve­ran­da, som är varm men ut­an di­rekt sol­ljus – nu knop­par nya löv för­fullt!

Starkt in­di­rekt ljus och mått­lig vattning.

För­flytt­ning, kal­la tem­pe­ra- tu­rer, tor­ka.

Phi­lo­dendron (Klät­ter­kal­la)

Des­sa finns i många oli­ka stor­le­kar och sor­ter. Jag har en mel­lanstor på mitt var­dags­rums­bord, den tycks bli stör­re var­je gång jag tittar på den. Hit­tills ver­kar den tri­vas med det ar­ti­fi­ci­el­la ljus den får. Jag har ock­så en stor på vårt la­ger. Den var vis­sen och för­sum­mad men ef­ter li­te in­ten­siv­vård ser det ut som att den kla­rar sig. Jag har en i var­dags­rum­met som mår okej men in­te är helt nöjd med till­va­ron.

Li­te till la­gom in­di­rekt ljus, mått­lig vattning, tor­ka av bla­den med en fuk­tig tra­sa.

Di­rekt sol­ljus.

(fort­sätt­ning)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.