ETT FRIDFULLT RUM

Ska­pa en käns­la av lugn i hemmet med mju­ka tex­tili­er, dis­kret ljus, kal­la fär­ger och be­hag­li­ga dof­ter som vår­dar och lug­nar di­na sin­nen och hjäl­per dig att slapp­na av.

Lev i nuet - - Shopping -

Sa­ha­ra Me­dal­li­on mat­ta

Man­de­la-mönst­ret på den­na mju­ka, hand­gjor­da bo­mulls­mat­ta re­pre­sen­te­rar hel­het och ba­lans. Den är li­ka rogivande att tit­ta på som att gå på.

Ka­ma­nu-ta­pet

Att tit­ta på fis­kar sägs ha en lug­nan­de ef­fekt och den­na vackra hand­ri­ta­de ta­pet från Ant­ho­zo­as Har­lequin kol­lek­tion är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet ef­ter ett rik­tigt akva­ri­um. Fis­kar­na har lug­nan­de fär­ger med en me­tal­li­cin­slag, gör en fond­vägg med ta­pe­ten och för­ställ dig att fis­kar­na sim­mar lugnt ge­nom vatt­net.

Lin­ne­filt

Håll kvälls­ky­lan bor­ta med den­na som­mar­filt som är hand­vävd i In­di­en och är gjord av 60% lin­ne och 40% sil­ke. När du in­te har den­na fran­si­ga skön­het runt ax­lar­na är fil­ten fin att hänga över en stol el­ler sof­fa. Mönst­ret finns ock­så som sän­gö­ver­kast och mat­chan­de kudd­fo­dral.

Fran­sar på väg­gen

Ant­hro­po­lo­gie ger väv­da vägg­pryd­na­der en mo­dern käns­la med na­tur­li­ga fär­ger och möns­ter gjor­da av en mix av ull, bo­mull och silv­rig lurex. Vägg­pryd­na­der­na med fran­sar finns i ny­an­ser av grått och bei­ge, och be­står av en oe­mot­stånd­lig kom­bi­na­tion av uni­ka möns­ter och tra­di­tio­nellt hant­verk.

Stic­kad sitt­puff

En av­kopp­lan­de plats är in­te kom­plett ut­an nå­got att vi­la föt­ter­na på. Vi tyc­ker om att vi­la vå­ra tröt­ta fos­sing­ar på den­na hem­ma­s­tic­ka­de puff. Den är hand­gjord av 100% bo­mull och finns i en mängd fär­ger för att pas­sa in i hemmet. Ha­bi­tats stic­ka­de puff är till­räck­ligt sta­dig att an­vän­da som bå­de sitt­plats och vac­kert fot­stöd.

Mo­roc­kansk lam­pa

När de mönst­ra­de ma­roc­kans­ka golv­lam­por­na ly­ser i rum­met på­min­ner de­ras ef­fekt om spräck­ligt sol­ljus som ly­ser mel­lan trä­den. Gra­ham And Gre­ens ma­roc­kans­ka golv­lam­por är gjor­da av järn och är vi­ta och kop­par­fär­ga­de. De till­för rum­met en käns­la av lyx och mystik.

Doftspri­da­re

La­ven­der kan lugna kropp och sin­ne näs­tan di­rekt, me­dan ros, ber­ga­mott, ilang-ilang och ka­mo­mill är kän­da för att däm­pa oro. Mu­jis doftspri­da­re an­vän­der ult­raljudsvå­gor för att om­vand­la vat­ten och ol­jor till ånga och pro­du­ce­ra ky­lig, torr och väl­dof­tan­de mist. Det finns ock­så en ti­mer som du kan stäl­la mel­lan 30 mi­nu­ter och tre tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.