5 AP­PAR FÖR AV­SLAPP­NING UN­DER RESAN

Lev i nuet - - Resa Dolda Pärlor -

HEADSPACE

Den­na me­di­ta­tions­app er­bju­der må­nads­pre­nu­me­ran­ter en dag­lig gui­dad mind­ful­ness-klass på 10 mi­nu­ter och även spe­ci­fi­ka me­di­ta­tio­ner mot flyg­räds­la, in­som­nia och till pend­ling­en.

GOOG­LE TRANSLATE

Att lä­sa en skylt, kö­pa tåg­bil­jet­ter el­ler be­stäl­la mat kan va­ra job­bigt när man in­te kan språ­ket. Goog­les gra­tisapp kan över­sät­ta tal, text, hand­stil och fo­to­gra­fi­er mel­lan hund­ra­tals språk och gör att du slip­per kän­na dig helt oför­stådd.

YOGA WITH ADRIENE

Jag äls­kar Adri­e­nes gra­tis­klipp med yoga på Youtu­be. Hon är så lugn och ut­strå­lar så myc­ket om­tänk­sam­het att det ef­ter yo­ga­klas­sen känns som att man fått en kram från en nä­ra vän.

YOGA STU­DIO

Den­na yoga-app är bra ef­tersom du kan lad­da ner klas­ser och spe­la upp dem off­li­ne, så att du kan ge­nom­fö­ra en hel, gui­dad yo­ga­tim­me även ut­an Wi­fi. Du kan ock­så sät­ta ihop di­na eg­na klas­ser ge­nom med ”Po­se Blocks” och skräd­dar­sy en klass ef­ter di­na styr­kor, öns­ke­mål och be­hov. Finns nu gra­tis i App­sto­re.

MAPS.ME

Med den­na gra­tisapp kan du lad­da ner de­tal­je­ra­de kar­tor som du kan an­vän­da off­li­ne när du in­te har Wi­fi el­ler ett lo­kalt Sim-kort. Du kan kon­trol­le­ra myc­ket när du re­ser, men in­te att in­te gå vil­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.