TREEHOTEL

Lev i nuet - - Resa Dolda Pärlor -

Ha­rads, Sve­ri­ge PAS­SAR: Na­turäls­ka­re FRÅN: 4 900 kr/natt

Du mås­te tit­ta upp för att se lo­gin på Sve­ri­ges för­trol­lan­de Treehotel, och till och med då kan du missa någ­ra av de kons­ti­ga och un­der­ba­ra träd­ko­jor­na som lig­ger göm­da i tall­sko­gen ba­ra 50 km från pol­cir­keln. Var och en av de sju träd­ko­jor­na är upp­häng­da fy­ra till sex me­ter över mar­ken och nås via en ramp, bro el­ler rull­trap­por.

Det ny­as­te till­skot­tet, 7th Room med plats för fem per­so­ner, har pa­no­ra­maut­sikt över Lu­leäl­ven och – om du har tur – norr­ske­net. Vårt fa­vo­ritut­rym­me för en rik­tigt kom­pakt husupp­le­vel­se är nog ma­gis­ka Mir­ror­cu­be – en lå­da i di­men­sio­nen 4 x 4 x 4 m. Den är näs­tan helt ka­mou­fle­rad av trä­den på grund av si­na spe­gel­väg­gar som re­flek­te­rar om­giv­ning­en.

Mir­ror­cu­be de­sig­na­des av de svens­ka ar­ki­tek­ter­na Tham & Vi­de­gård 2010. Det mi­ni­ma­lis­tis­ka och av­ska­la­de träut­rym­met har plats för två per­so­ner. Det finns en dub­bel­säng, to­a­lett, lounge och tak­ter­rass, me­dan du­schar och en näs­tan ob­li­ga­to­risk ba­stu finns i när­lig­gan­de bygg­na­der.

Om du bör­jar kän­na att du för­svin­ner in i na­tu­ren kan du hit­ta till­ba­ka till den verk­li­ga värl­den i Brit­tas Pen­sio­nat. Här ser­ve­ras frukost, lunch och mid­dag tilla­gad av lo­ka­la eko­lo­gis­ka pro­duk­ter i en mil­jö som på­min­ner om 1930-ta­let och 1950-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.