MIND­FUL­NESS I EN STRES­SIG VAR­DAG Gör mind­ful­ness till en na­tur­lig del av din dag.

Att bli mer mindful kan bli än­nu ett stress­mo­ment i en re­dan fullspäc­kad var­dag. Men mås­te man verk­li­gen sit­ta still och me­di­te­ra för att bli mindful?

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: An­ni­ka Ro­se

Det kan va­ra svårt att få tid för re­gel­bun­den me­di­ta­tion i vår upp­tag­na var­dag. Men vil­jan att le­va med mer mind­ful­ness i li­vet be­ty­der in­te att du mås­te sit­ta still och räk­na di­na an­de­tag i fle­ra tim­mar. Det hand­lar om att hit­ta ett sätt som pas­sar dig och din livs­stil, oav­sett om det är 10 se­kun­der, 10 mi­nu­ter el­ler någ­ra tim­mar om da­gen. Va­let är ditt och allt räk­nas.

Även om du av­sät­ter tid till mind­ful­ness me­di­ta­tion är det vik­tigt att ta med er­fa­ren­he­ten från kud­den el­ler sto­len ut i värl­den. Det­ta till­vä­ga­gångs­sätt kom­mer så små­ning­om le­da till ett liv med mer mind­ful­ness. Det­ta in­ne­bär att du fak­tiskt in­te be­hö­ver mer tid, ut­an sna­ra­re mo­ti­va­tion att läg­ga till mind­ful­ness i de många stun­der som ut­gör din dag.

Ju mer re­gel­bun­det du äg­nar dig år dag­lig mind­ful­ness, desto mer trä­nar din hjär­na på att fo­ku­se­ra på nu­et. Mind­ful­ness är en för­må­ga som al­la kan lä­ra sig – ju mer du övar, desto mer ut­veck­lar du den­na för­må­ga på ett na­tur­ligt sätt. Med ti­den kom­mer det krä­vas mind­re an­sträng­ning, det är in­te mind­ful­ness i sig som är ut­ma­ning­en - det är att kom­ma ihåg mind­ful­ness som of­ta är den klu­ri­ga bi­ten.

Det finns många sätt att ska­pa fler ögon­blick av mind­ful­ness och smi­digt in­te­gre­ra dem med ditt dag­li­ga sche­ma. Det finns all­tid sätt att fo­ku­se­ra på och lan­da i nu­ti­den, oav­sett om du gör bar­nen re­do för sko­lan, nju­ter av en lat­te, skyn­dar mel­lan mö­ten el­ler kör hem ef­ter en lång ar­bets­dag.

Föl­jan­de si­dor är ful­la av prak­tis­ka tips och enkla tek­ni­ker för att ska­pa mer mind­ful­ness un­der di­na vak­na tim­mar, från gry­ning till skym­ning – så att du kan va­ra mer mindful un­der he­la da­gen, oav­sett vad som står på ditt sche­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.