FÅ KRAFT AV DITT PER­SON­LI­GA MÅL Upp­nå sto­ra re­sul­tat med små mål var­je dag.

ATT GÖ­RA VAD DU VILL

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Jo Car­ne­gie

Här kom­mer en stor frå­ga: vad är ditt mål? Må­let med stort ”M”. Vi tän­ker på det mer än nå­gon­sin i vå­ra stres­si­ga liv. Bäst­säl­jan­de själv­hjälps­böc­ker upp­munt­rar oss att upp­fyl­la vår verk­li­ga po­ten­ti­al och Instagram-mantran mo­ti­ve­rar oss att dröm­ma stort, sik­ta mot stjär­nor­na och föl­ja vårt öde. Vi tror att vi mås­te gö­ra nå­got ra­di­kalt för att upp­fyl­la vårt Mål – gå ut­an­för vår kom­fort­zon el­ler se över vå­ra kar­riä­rer och re­la­tio­ner. Det kan lå­ta li­te skräm­man­de. Även om frå­gan är väl­me­nan­de kan den ha en skad­lig ef­fekt som för­la­mar oss in­nan vi ens har bör­jat.

För­sök istäl­let att tän­ka på ditt mål med ett li­tet ”m”. Du kan gö­ra an­märk­nings­vär­da för­änd­ring­ar i ditt liv ba­ra ge­nom att flyt­ta ton­vik­ten från ett slut­mål till att le­va i nu­et. Ett mål är of­ta en pro­cess. Vis­sa män­ni­skor har sitt mål klart re­dan i ti­dig ål­der el­ler hit­tar det ge­nom en ”Aha!” –upp­le­vel­se. Trots att des­sa män­ni­skor är säll­syn­ta kan de få res­ten av oss att kän­na oss miss­lyc­ka­de. Rik­ta blic­ken mot dig själv istäl­let och bör­ja upp­fyl­la di­na dröm­mar. Ge­nom att le­va med ett mål sna­ra­re än att se det som nå­got du mås­te hit­ta, kan du lugnt för­änd­ra ditt liv dag för dag. Lå­ter det för en­kelt? Du kanske ba­ra har gjort det svårt för dig hit­tills.

Känn dig in­te pres­sad att hit­ta ditt mål i li­vet. Det är bätt­re att slapp­na av och ta små steg var­je dag. Här är fem pla­ner som hjäl­per dig längs vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.