POSITIVT TÄN­KAN­DE Öka ditt väl­må­en­de ge­nom att ge dig själv be­kräf­tel­se.

Från be­kräf­tan­de vägg­konst till t-shir­tar, vi äls­kar al­la trender som hel­hjär­tat upp­munt­rar po­si­ti­vi­tet. Men kan vi verk­li­gen tän­ka oss till lyc­ka?

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Kirstie Du­hig / Il­lust­ra­tion: Bec­ki Clark

Tren­den av upp­munt­ran­de vägg­­konst är verk­li­gen nå­got för oss, vi har till och med ska­pat en vac­ker be­kräf­tel­se till dig här, men är att ge sig själv be­kräf­tel­se mer än ba­ra este­tiskt? Fun­ge­rar det?

Det kor­ta sva­ret är ja! Många fram­stå­en­de psy­ko­lo­ger och psy­ki­a­tri­kers forsk­ning­ar vi­sar att det gör det.

Vi har al­la vår egen ni­vå av själv­käns­la, som va­ri­e­rar be­ro­en­de på ota­li­ga fak­to­rer vid oli­ka tid­punk­ter – till ex­em­pel på hur bra du so­vit, om du skip­pa­de lun­chen (gör det in­te till en va­na), ett stres­sigt mö­te på job­bet el­ler skif­ta­de hor­mo­ner i din kropp.

Det är helt nor­malt att ditt själv­för­tro­en­de är bätt­re ibland. Det ide­a­la är na­tur­ligt­vis att ha bra själv­käns­la stör­re de­len av ti­den.

Tänk dig att en vän som du in­te har träf­fat på länge bju­der in dig till en fest. När du an­kom­mer in­ser du att du in­te kän­ner nå­gon an­nan än din vän i rum­met fullt av män­ni­skor. Hur känns det? För vis­sa är det okän­da kul, till och med be­fri­an­de. För and­ra är det obe­kvämt, ång­est­­fyllt och för­knip­pat med låg själv­käns­la.

Det är här positivt tän­kan­de kom­mer in. Te­o­rin blev känd på 1980-ta­let ge­nom den ame­ri­kans­ka so­ci­alpsy­ko­lo­gen Clau­de Ste­e­le. Den går ut på att för­sö­ka för­kla­ra hur väl vi an­pas­sar oss till in­for­ma­tion el­ler er­fa­ren­he­ter som ifrå­ga­sät­ter hur vi upp­fat­tar oss själ­va – det vill sä­ga hur vårt själv­för­tro­en­de på­ver­kas när vi be­fin­ner oss i obe­kvä­ma si­tu­a­tio­ner.

En stu­die som pub­li­ce­ra­des i Jour­nal of He­alth Psycho­lo­gy kom fram till att positivt tän­kan­de le­der till ”bätt­re psy­kiskt och fy­siskt väl­må­en­de, in­klu­si­ve mer lyc­ka, hopp­full­het, op­ti­mism och häl­sa, samt mind­re sorg och vre­de”.

”När män­ni­skor bekräftar sig själ­va fo­ku­se­rar de på hel­he­ten. De ut­vär­de­rar sam­man­hang­et de ser som hot­fullt och när­mar sig det mer ak­tivt”, sä­ger med­för­fat­ta­ren psy­ko­log Am­ber Ema­nu­el.

Det­ta be­ty­der att ge sig själv be­kräf­tel­se i prin­cip fun­ge­rar ge­nom att man in­ta­lar sig att allt är okej. Men hur sker det­ta? Här kom­mer den ve­ten­skap­li­ga bak­grun­den.

Fors­ka­re kom fram till att per­son­li­ga be­kräf­tel­ser kan bi­dra till att för­bätt­ra vår egen själv­bild. De fun­ge­rar som ut­lö­san­de fak­to­rer för att hjäl­pa oss min­nas hur star­ka, lugna el­ler säk­ra vi egent­li­gen är, vil­ket ger oss en in­tern me­ka­nism för att han­te­ra si­tu­a­tio­ner vi nor­malt skul­le upp­le­va som ”hot­ful­la”.

Psy­ki­a­tri­kern Nor­man Do­idge tar den­na te­o­ri ett steg läng­re i sin bok The Brain That Changes It­self ( Bo­kus.com, 123 kro­nor). Han häv­dar att vå­ra tan­kar kan för­änd­ra hjär­nans struk­tur och funk­tion – ett kon­cept som kal­las neu­ro­plas­ti­ci­tet. Do­idge re­kom­men­de­rar att man upp­re­par po­si­ti­va tan­ke­möns­ter (el­ler be­kräf­tel­ser) för att ska­pa neu­ro­plas­ti­ci­tet i det om­rå­det i hjär­nan som be­ar­be­tar vad du tän­ker på. Nyc­keln är re­pe­ti­tion, så att du över­sväm­mar din hjär­na med po­si­ti­va tan­kar.

Så om du blir oro­lig av att träf­fa nya män­ni­skor kan du tän­ka till ex­em­pel ”jag är in­tres­sant”, ”jag är kre­a­tiv” och ”män­ni­skor trivs i mitt säll­skap”. Om du blir stres­sad av att pro­va nå­got nytt kan du för­sö­ka med ”jag är själv­sä­ker”, ”jag kan han­te­ra al­la om­stän­dig­he­ter” el­ler ”jag för­blir lugn un­der press”.

Du be­stäm­mer själv hur ta im­ple­ment­­erar be­kräf­tel­sen i din dag­li­ga ru­tin. Gör det som fun­ge­rar för dig, oav­sett om du ska­par vägg­konst el­ler skri­ver di­na be­kräf­tel­ser i en dag­bok som du kan bä­ra med dig. Du kanske vill ha ett positivt citat nä­ra din yt­ter­dörr, som du ser in­nan du går ut. Nyc­keln är att upp­re­pa din be­kräf­tel­se, helst högt.

Det är lätt att glöm­ma bort att sak­ta ner och vår­da sin själv­käns­la. Ta ett up­pe­håll var­je dag och äg­na någ­ra ögon­blick åt att be­rät­ta för dig hur fan­tas­tisk du är och hur du ska gö­ra da­gen som vän­tar fan­tas­tisk. Det finns verk­li­gen makt i positivt tän­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.