EN GOD NATTS SÖMN Ta testet för att se om du so­ver till­räck­ligt.

DE FLES­TA ÄR VÄLBEKANTA MED KÄNS­LAN AV ATT NÄRMA SIG UTBRÄNDHET OCH BEHOVET AV NÅG­RA TI­DI­GA KVÄLLAR – MEN GER DIN SÖMRUTIN DIG DEN VI­LA DU BE­HÖ­VER?

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Un­der fle­ra år har vi fått hö­ra att den per­fek­ta mäng­den sömn är åt­ta tim­mar per natt. En ny un­der­sök­ning som ut­för­des av Sleep Council i Stor­bri­tan­ni­en vi­sa­de dock att en­dast 22 pro­cent so­ver mel­lan sju och åt­ta tim­mar per natt, och att över 40 pro­cent av oss re­gel­bun­det får fär­re än sex tim­mars sömn.

Själv­klart är vårt sömn­be­hov li­ka in­di­vi­du­ellt som vi själ­va är. Någ­ra av oss mår bätt­re av mer sömn, me­dan and­ra kän­ner sig pig­ga av mind­re.

Om du in­te vet om du be­hö­ver mer el­ler mind­re kan du so­va ut­an väckar­kloc­ka i en vec­ka (det är tro­li­gen bäst att pro­va det när du är på se­mes­ter, om du in­te har en väl­digt för­stå­en­de chef). No­te­ra hur många tim­mar du so­ver var­je natt och i slu­tet av vec­kan kan du räk­na ut ett ge­nom­snitt och få ditt per­son­li­ga ma­gis­ka num­mer.

Tan­ken är att du då kan läg­ga dig vid ett op­ti­malt klock­slag, för­u­tom när du vill gå ut en kväll och så små­ning­om kan du gö­ra dig av med väckar­kloc­kan för gott.

Det är verk­li­gen värt att för­sö­ka bry­ta va­nan att ha en väckar­kloc­ka, sär­skilt för oss som blir li­te ner­vö­sa av tan­ken på att lå­ta slum­pen be­stäm­ma när vi ska vak­na. Många stu­di­er vi­sar näm­li­gen att det är bätt­re för vår häl­sa att vak­na ut­an väckar­kloc­ka.

Fors­ka­re i Ja­pan vi­sa­de att en plöts­lig väck­ning kan or­sa­ka hög­re blod­tryck och öka hjärt­fre­kven­sen. Det kan ock­så ut­lö­sa stress ge­nom att ge dig en ad­re­nalin­kick. De drog slut­sat­sen att det är bäst för krop­pen att vak­na upp till na­tur­ligt ljus – det är lätt på som­ma­ren, men in­te så prak­tiskt un­der den svens­ka vin­tern när det är mörkt till kloc­kan nio. När en väckar­kloc­ka är ound­vik­lig är lugn mu­sik el­ler rogivande ljud det bäs­ta sät­tet att lugnt ta sig ur dva­lan och på­bör­ja en bra dag.

För vis­sa av oss är in­te upp­vak­nan­det pro­ble­met ut­an att fak­tiskt som­na. I Sve­ri­ge har 11 pro­cent av be­folk­ning­en di­a­gnosti­ce­rats med sömn­lös­het.

Om du sö­ker på in­ter­net kan du hit­ta en hel drös sömn­tips, från väl­kän­da (und­vik kof­fe­in, al­ko­hol och blått ljus fö­re säng­dags) till li­te kons­ti­ga­re (klap­pa ma­gen i en cir­kel­rö­rel­se).

Det finns ty­värr ing­et knep som bo­tar al­la men det finns många tek­ni­ker som har vi­sat sig för­bätt­ra söm­nen – ett varmt bad, mindful and­ning ( in ge­nom nä­san och räk­na till fy­ra, håll an­dan och räk­na till två, an­das se­dan lång­samt ut ge­nom mun­nen), en pro­me­nad el­ler jog­ging­tur på 20 mi­nu­ter di­rekt på morgonen (mor­gon­lju­set ska hjäl­pa till att åter­stäl­la din in­re kloc­ka och gö­ra det lät­ta­re att so­va), och ru­ti­ner ( ing­et lång­so­van­de un­der hel­gen).

För att hjäl­pa dig hit­ta John Blund har vi sam­man­ställt någ­ra av vå­ra bäs­ta hjälp­me­del på si­dan 38, så att du ska kun­na slapp­na av, so­va lugnt och vak­na ut­vi­lad och full av ener­gi.

”I Sve­ri­ge har sömn­pro­blem för­dubb­lats de se­nas­te 30 åren.” Stress­forsk­nings­in­sti­tu­tet, Stock­holms uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.