EN SMAK AV REGNBÅGEN Är färg­gla­da in­gre­di­en­ser vägen till god häl­sa?

Välj na­tur­ligt färg­gla­da in­gre­di­en­ser och laga vac­ker, lek­full mat som sam­ti­digt är bra för dig.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Sa­rah Or­me / Fo­to: Bo Por­ter­fi­eld

På se­nas­te ti­den har fan­tas­tis­ka regn­bågs­fär­ga­de ”en­hör­ning­ar” lyst upp ma­ten på vå­ra Instagram-flö­den. På bil­der­na finns allt från latte­möns­ter i ar­ti­fi­ci­ell ro­sa och li­la till lju­sa smoot­hi­esskå­lar gjor­da på na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser – en trend som är näs­tan för vac­ker för att ätas.

Ve­ge­ta­ris­ka och ve­gans­ka in­stagram­ma­re har gjort den­na hy­ste­ri till sin egen. Mat­sty­lis­ten Ade­li­ne Waugh (@ vi­bran­tand­pu­re) är mest känd för si­na vi­ra­la bil­der av en­hör­nings-to­ast. Hon blan­dar na­tur­li­ga fär­gäm­nen med mjukost för att ska­pa dröm­mig, pa­stell­fär­gad regn­båg­stop­ping. @the_sun­kis­sed_kit­chen från Syd­ney gör blå och li­la nud­lar av röd­kål för att få till en vi­o­lett ny­ans. Se­dan finns @ ta­li­ne­ga­bri­el, för­fat­ta­re till Hip­pie La­ne: The Cook­book, vars växtbaserade re­cept ly­ser av na­tur­lig färg.

Det som är till­ta­lan­de med en­hör­nings­mat är att det är ro­ligt och vac­kert att tit­ta på, men det blir ock­så häl­so­samt när man an­vän­der na­tur­ligt färg­gla­da in­gre­di­en­ser.

”Det är bra om vår kost be­står av en rad oli­ka livs­me­del istäl­let för att ute­slu­ta kol­hyd­ra­ter el­ler vis­sa ty­per av livs­me­del”, sä­ger nä­rings­fy­si­o­lo­gen Kirsten Da­vi­es på Food Re­me­dy (the­foodre­me­dy.squa­re­spa­ce. com). ”Även för myc­ket fo­kus på su­per­foods kan begränsa vå­ra al­ter­na­tiv.”

Vi har länge hört att vi bör äta fem por­tio­ner frukt och grönt per dag, men vi bör helst sik­ta på tio. Att få i dig tio por­tio­ner per dag är in­te li­ka skräm­man­de som det lå­ter, en­ligt Kirsten. ”Bör­ja med att se över var­je mål­tid. Lägg till svamp och spe­nat till di­na fru­ko­st­ägg och ät ett äpp­le och man­del på för­mid­da­gen – där har du fy­ra por­tio­ner fö­re lunch! Tänk ut hur du kan gö­ra det så prak­tiskt som möj­ligt.” Kirsten sä­ger att fär­ger­na är en bra in­di­ka­tion på de nä­rings­äm­nen som finns i frukt och grön­sa­ker, var­je typ har en egen unik upp­sätt­ning sjuk­doms­be­käm­pan­de äm­nen som kal­las fy­to­ke­mi­ka­li­er. Röda frukter och grön­sa­ker får sin färg från ly­ko­pen, en kraft­full antioxidant som kan mins­ka ris­ken för can­cer. De ri­ka li­la och blå fär­ger­na hos bär kom­mer från en an­nan antioxidant, an­to­cy­a­nin.

Sa din mam­ma nå­gon gång till dig att mo­röt­ter kan hjäl­pa ditt mör­ker­se­en­de? Tja, det finns en viss san­ning i den gam­la histo­ri­en. Oran­ge och gu­la fär­ger in­di­ke­rar att en frukt el­ler grön­sak är en bra käl­la till be­ta-ka­ro­ten, som din kropp om­vand­lar till vi­ta­min A. För­u­tom att skyd­da ditt im­mun­sy­stem och hål­la din hud i gott skick, hjäl­per vi­ta­min A din syn i svagt ljus.

Glöm in­te hel­ler att äta di­na grön­sa­ker, de är ful­la med ka­ro­te­no­i­der, in­do­ler och sa­po­ni­ner, som ock­så skyd­dar mot can­cer. Blad­grön­sa­ker, som spe­nat och broc­co­li, är ock­så ut­märk­ta käl­lor till fo­lat. Äm­net är av­gö­ran­de för en häl­so­sam gra­vi­di­tet, men det är ock­så bra för bland an­nat hjär­tat, hjär­nan och ko­les­te­rol­ni­vån.

Att äta av regn­bå­gens al­la fär­ger är ett häl­so­samt sätt att äta som vi al­la kan anam­ma. ”Om vi fo­ku­se­rar på färg från na­tur­li­ga käl­lor, kan det omöj­ligt gå fel”, sä­ger Kirsten. Så om­fam­na din in­re en­hör­ning och pro­va des­sa här­li­ga regn­bågsre­cept av mat­blog­gers­kan Bo Por­ter­fi­eld.

RÖDA FRUKTER OCH GRÖN­SA­KER FÅR SIN FÄRG FRÅN EN ANTIOXIDANT SOM KAN MINS­KA RIS­KEN FÖR CAN­CER ...

Har­ri­et ”Bo” Por­ter­fi­eld, 31 år, star­ta­de Bo’s Kit­chen för att hon vil­le de­la med sig av si­na färg­gla­da re­cept och kär­lek till ve­gansk mat.

Bos kär­lek till mat bör­ja­de ti­digt. Hen­nes förs­ta ord var ”slut” och ”mer”, så det var ba­ra na­tur­ligt att hon skul­le gö­ra kar­riär in­om livs­me­dels­in­du­strin. På da­gen job­bar hon för ett livs­me­dels- och dryc­kesle­ve­rans­fö­re­tag, och på fri­ti­den ut­veck­lar hon re­cept till sin blogg, www. bo­skit­chen.com.

”Jag bör­ja­de blog­gen för fy­ra år se­dan när Jag in­såg att jag tog mas­sor av bil­der till Instagram men att jag in­te ha­de nå­gon­stans att pub­li­ce­ra re­cep­ten,” för­kla­rar Bo. ”Det var lo­giskt att gö­ra en kok­bok on­li­ne.”

De färg­gla­da re­cep­ten på Bos blogg är bå­de vackra och nyt­ti­ga – och al­la är ve­gans­ka, ef­tersom Bo har va­rit ve­gan i 10 år. ”Det var del­vis för häl­san skull och del­vis av etis­ka skäl, men främst för att jag vil­le se om jag kun­de gö­ra det”, sä­ger hon. ”Jag väx­te upp ve­ge­ta­ri­an och en dag var jag i af­fä­ren och tänk­te att jag ska ge ve­ga­nism en chans.

Bos fan­tas­tis­ka Instagram-re­cept åter­speg­lar hen­nes matvanor. ”Jag la­gar och äter det mesta av ma­ten sam­ma dag”, sä­ger Bo. ”Idag la­de jag upp en röd­bets­mous­se som jag gjor­de i mor­se. Att or­ga­ni­se­ra en bild tar minst två tim­mar, plus ti­den som går åt att laga ma­ten. Nu­för­ti­den tar det läng­re tid ef­tersom jag är per­fek­tio­nist! Det är of­tast kall mat sna­ra­re än varm, min pojk­vän är trött på att äta kal­la pann­ka­kor!”

Hen­nes vän­ner och fa­milj äls­kar hen­nes mat och vill häl­sa på he­la ti­den, även ic­ke­ve­ga­ner. ”Jag tror in­te på att sät­ta eti­ket­ter på ve­gansk mat, ef­tersom män­ni­skor har en viss bild av vad ve­gansk mat är,” sä­ger Bo. ”Ser­ve­ra dem ba­ra ma­ten ut­an att sä­ga vad det är så äls­kar de of­tast ma­ten.”

När Bo blev ve­gan tving­a­des hon ut­ö­ka sin smak och pro­va nya sa­ker. ”För de fles­ta ve­ga­ner är den störs­ta frå­gan vad de ska äta,” sä­ger hon. ”Men det är in­te svårt att få i sig al­la nä­rings­äm­nen även när man äter ve­gansk mat.”

Bos re­cept är väl­digt häl­so­sam­ma men hon tyc­ker ab­so­lut om söt­sa­ker. Hen­nes Instagram do­mi­ne­ras av bil­der på ef­ter­rät­ter, från pann­ka­kor till par­faits. ”För­ut äls­ka­de jag segt go­dis och mi­na vän­ner kal­la­de mig Hari­bo, som för­kor­ta­des Bo”, för­kla­rar hon. Bo äter in­te läng­re ic­ke-ve­ganskt go­dis men har som mål att gö­ra söt, färg­stark och nyt­tig mat. Jag gil­lar allt som ser sött ut men som in­te är det,” sä­ger hon. ”All min mat är väl­digt nyt­tig och det finns inga nack­de­lar med det jag la­gar.”

Bo till­sät­ter of­ta na­tur­li­ga fär­gäm­nen till ma­ten – spi­ru­li­na för grönt, but­ter­fly pea tea (en ärt­växt) för blått, en ny­pa gurk­me­ja för gult, röd­be­tor el­ler röd­betspul­ver för ro­sa och för att få li­la an­vän­der hon björn­bär el­ler röd­kål. Hon re­kom­men­de­rar att man shop­par och äter med ögo­nen.

”Om du ser nå­got du tyc­ker är fint, köp det! Frukt kan va­ra dy­ra­re, men du kom­mer att mär­ka för­de­len med att äta häl­so­sam­ma­re på lång sikt.”

”Ser­ve­ra dem ba­ra ma­ten ut­an att sä­ga vad det är så äls­kar de of­tast rät­ten!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.