IN­OM­HUS­VÄX­TER Hur du kan fö­ra ditt hem när­ma­re na­tu­ren!

PYTTE - PYTTESMÅ …

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Att bju­da in na­tu­ren till vårt hem har många för­de­lar, oav­sett hur li­tet ut­rym­me vi än har – en bal­kong, föns­ter­brä­da el­ler ett bord. Gröns­ka åter­uppli­var vår kopp­ling till det fria och till na­tur­li­ga ele­ment, det sprider ock­så käns­lor av lugn och väl­be­fin­nan­de.

När det kom­mer till in­om­hus­od­ling­ar är li­tet de­fi­ni­tivt vac­kert, och kreativitet med någ­ra blom­mor och väx­ter kan gö­ra stor skill­nad i hemmet. Du kanske re­dan har grö­na fing­rar, men om du är allt­för väl­be­kant med leds­na pal­mer och viss­na fred­skallor, blir du nog lät­tad över att hö­ra att det är enkla­re att ska­pa en lätt­skött träd­gård än du tror.

Om du skräms av att ta hand om väx­ter kan du bju­da in na­tu­ren ge­nom vackra blom­möns­ter. Du blir nog för­vå­nad när du in­ser vad du snabbt kan ska­pa med en eklek­tisk upp­sätt­ning va­ser och ditt val av blom­mor och gröns­ka, (och ut­an vatt­nings­tvång som kom­mer med kruk­väx­ter).

Så slapp­na av, läs vi­da­re och hit­ta idéer som pas­sar ditt ut­rym­me och hu­mör – och njut av att bju­da in na­tu­ren.

Att bju­da in na­tu­ren i li­ten ska­la är en­kelt och av­slapp­nan­de. An­ta ett mi­ni­ma­lis­tiskt för­håll­nings­sätt för en upp­fris­kan­de och blom­mig look…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.