MIN LUGNA YTA Ska­pa en av­slapp­nan­de at­mo­sfär i ditt hem.

Ni­ki Brant­mark, för­fat­ta­re och blog­ga­re på My Scan­di­na­vi­an Ho­me, be­rät­tar om plat­sen hon drar sig till­ba­ka till i sitt hem när hon be­hö­ver slapp­na av.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

”Om du tittar över husta­ket kan du skym­ta Öresunds grå­blå hav. Det är väl­digt ro­fyllt”, sä­ger Ni­ki Brant­mark, när hon be­skri­ver sitt fa­vo­ritut­rym­me hem­ma – sov­rum­met på över­vå­ning­en i hu­set hon bor i med sin man. Ni­ki kom­mer från Stor­bri­tan­ni­en, men har bott i Mal­mö i över 10 år. Hon har anam­mat den svens­ka livssti­len och hen­nes blogg, My Scan­di­na­vi­an Ho­me (www. myscan­di­na­vi­an­­ho­me.com), hand­lar om in­red­ning­en i vårt ele­gan­ta land. Ni­ki ar­be­tar hem­i­från och sä­ger att hen­nes da­gar är väl­digt oli­ka och in­ne­hål­ler allt från en fo­to­gra­fe­ring till att ar­be­ta på ett bok­pro­jekt. Hon har pub­li­ce­rat två böc­ker om inredning – Mo­dern Pas­to­ral och The Scan­di­na­vi­an Ho­me (bå­da från Cico Books, pris 250 kr) – och job­bar för när­va­ran­de med sin tred­je bok, som hand­lar om den svens­ka ”la­gom”-fi­lo­so­fin. Ni­ki job­bar hårt för att få tid med allt in­nan hen­nes barn kom­mer hem från sko­lan. Hon sä­ger att hon all­tid strä­var ef­ter en sund ba­lans mel­lan ar­be­te och li­vet – nå­got hon lärt sig från svens­kar­na. Att kom­ma ifrån job­bet hjäl­per Ni­ki att ren­sa hu­vu­det, även om det ba­ra är för en tim­me. ”På vin­tern går jag till gym­met och när det är var­ma­re går jag på en pro­me­nad, jog­gar längs stran­den el­ler träf­far en kom­pis”. Ni­ki har tre barn och hemmet kan lätt bli stres­sigt, för att in­te ta­la om bull­rigt. Hon

fin­ner lug­net i sitt sov­rum. Det rym­li­ga rum­met är ljust tack va­re föns­ter från golv till tak men mörk­lägg­nings­gar­di­ner ga­ran­te­rar en lugn natts sömn. Ni­ki har hål­lit rum­met rent och fritt från myc­ket sa­ker med flit, till­sam­mans med det blek­gråa gol­vet och vi­ta väg­gar­na bi­drar det till mer frid­full­het. Ru­stikt trä, får­skinn och lin­ne bi­drar med struk­tur och kom­fort.

”Jag äls­kar att spen­de­ra tid här och lä­ser el­ler pra­tar i telefon med vän­ner i Eng­land, so­ver såklart”, sä­ger Ni­ki.

Trots att hon har en vac­ker rot­ting­få­tölj vid fönst­ret, sä­ger Ni­ki att det är i säng­en hon bru­kar kry­pa upp för att lä­sa och pra­ta. Hon är mest be­kväm i ett my­sigt berg av kud­dar ovan­på mju­ka, gråa la­kan. När det är varmt kopp­lar hon of­ta av på bal­kong­en och nju­ter av li­te frisk luft.

Väx­ter till­för färg till den ne­utra­la in­red­ning­en. ”Jag tyc­ker att väx­ter bi­drar med lugn i ett rum ef­tersom de kopp­lar ihop män­ni­skan med na­tu­ren,” sä­ger Ni­ki. ”Stu­di­er vi­sar ock­så att väx­ter ock­så ren­gör luf­ten.”

Na­tu­ren är ock­så när­va­ran­de på ett mer ab­strakt sätt, ge­nom en tav­la som he­ter ”Le­af me” av dans­ka konst­nä­ren Sil­ke Bon­de, vars ar­be­te är starkt in­spi­re­rat av na­tu­ren. Ni­kis val av be­lys­ning åter­speg­lar ock­så hen­nes strä­van ef­ter ett ro­fyllt ut­rym­me. Den sto­ra tak­lam­pan ger ifrån sig ett mjukt, fil­tre­rat ljus och dess dim­mer gör det möj­ligt för Ni­ki att väl­ja ljus ef­ter sitt hu­mör. Hen­nes säng­lam­pa till­för en in­dust­ri­ell touch och ger den per­fek­ta at­mo­sfä­ren för lugna läs­stun­der.

Inredning är oer­hört vik­tig för Ni­ki, bå­de i ar­be­tet och i fa­mil­je­li­vet, och hon hål­ler med om att hen­nes este­tis­ka mil­jö åter­speg­lar hen­nes hu­mör.

”Jag på­ver­kas myc­ket av min mil­jö och gil­lar att hål­la sa­ker enkla och lugna. Jag vill bör­ja och av­slu­ta da­gen på en frid­full plats.”

”Det gör stor skill­nad att bör­ja och av­slu­ta da­gen på en frid­full plats.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.