ATT CYKLA TILL LYC­KA Tram­pa iväg all oro och sorg på na­tur­skö­na lands­vä­gar.

Ska­ka av dig värl­dens be­kym­mer ge­nom att ta en tur med cy­keln.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Si­an Lewis / Il­lust­ra­tion: Ma­til­da Smith

”Me­lan­ko­li är ofören­ligt med cyk­ling”, skrev Ja­mes E. Starrs i The Li­te­ra­ry Cyclist, och jag hål­ler med. Jag tror in­te man kan va­ra på då­ligt hu­mör när man cyklar längs en lands­väg un­der en som­mar­dag, med vin­den i hå­ret och pe­da­ler­na som går runt och runt.

Cyk­ling som an­ti­de­pres­sivt me­del bac­kas ock­så upp av ve­ten­skap. Stu­di­er vi­sar att cyk­ling ökar äm­nen i hjär­nan som hö­jer käns­lan av lugn och ro. Det fo­kus som krävs för att cykla är ett kraft­fullt mot­gift mot sorg – du kan helt en­kelt in­te äl­ta det för­gång­na för länge när det finns ho­ri­son­ter att nå och mil av lands­bygd att kor­sa.

Att syss­la med nå­got så upp­re­pan­de som cyk­ling får ock­så tan­kar­na att vand­ra och ger möj­lig­het för dju­pa­re ef­ter­tan­ke. El­ler så kan man tän­ka på nå­got en­kelt som en men­tal shop­ping­lis­ta el­ler be­stäm­ma vil­ka lå­tar du skul­le sjunga i Idol. Hur som helst får du li­te tid till att hö­ra dig själv tän­ka. Al­bert Eins­te­in trod­de ock­så att han kom fram till re­la­ti­vi­tetste­o­rin me­dan han cyk­la­de.

I vårt vackra grö­na land är cyk­ling ett ut­märkt sätt sve­pa in land­ska­pet runt dig. Fly från sta­den en sön­dag. Pla­ne­ra istäl­let en rutt på tys­ta lands­vä­gar och cy­kel­vä­gar, för­bi sjö­ar, bloms­teräng­ar och ny­fik­na kor. Av­slu­ta med en kall dryck på ett my­sigt li­tet café.

En av mi­na fa­vo­ritupp­le­vel­ser på cy­keln var ett li­tet men per­fekt som­ma­rä­ven­tyr med min vän Char­lie. Vi be­stäm­de oss för att gö­ra vår cy­kel­se­mes­ter i Eng­land. Vi bör­ja­de i Led­bu­ry, en gam­mal han­dels­stad nä­ra Mal­verns i Eng­land, och vi ha­de en plan - en run­d­re­sa på 60 kilo­me­ter till Ross-on-wye och till­ba­ka. Vä­der­pro­gno­sen sa att det skul­le reg­na men vi be­stäm­de oss för att skrat­ta hän­syns­löst åt då­ligt vä­der, slänga cyk­lar­na bak på bi­len och kö­ra mot cy­kel­vä­gen.

Det är svårt att hit­ta en mer ty­pisk eng­elsk väg än den vi tog. Vägen sling­ran­de ge­nom He­re­fordshires skug­gi­ga da­lar, upp­för träd­kan­ta­de kul­lar, ge­nom idyl­lis­ka by­ar och för­bi bön­der som vin­ka­de till oss från Land Ro­vers.

So­len sken och vi av­ver­ka­de kilo­me­ter ef­ter kilo­me­ter av de sling­ran­de kör­fäl­ten och ham­na­de i sö­ta by­ar med namn som Much and Litt­le Mar­c­le, Pix­ley och Ho­le-in-the-wall. Vi cyk­la­de för­bi grö­na fält där cric­ketrac­ket som träf­fa­de en boll, följt av ar­ti­ga ap­plå­der, var det en­da som bröt sön­dags­tyst­na­den.

Fåg­lar­na sjöng och flu­gor­na sur­ra­de – främst i vå­ra mun­nar när vi kör­de ge­nom mas­si­va svär­mar. Men vi tänk­te att flu­gor är en bra pro­te­inkäl­la och att det var ett ef­fek­tivt mel­lan­mål mitt i cyk­ling­en om vi sval­de någ­ra styc­ken.

Den sur­re­a­lis­tis­ka käns­lan av att vi kanske har snubb­lat in i ett ti­di­ga­re år­tion­de, el­ler till och med ett al­ter­na­tivt universum, fort­sat­te när vi tram­pa­de för­bi byn Fown­ho­pe och såg ett stort träd gå på pro­me­nad. Det­ta vi­sa­de sig va­ra byns år­li­ga He­art Of Oak Fes­ti­val, där en grupp orts­bor bar på blom­bu­ket­ter och mar­sche­ra­de stolt bakom sin ro­sett­be­kläd­da ek, följt av en or­kes­ter och ett gäng scou­ter. Vi följ­de ef­ter pa­ra­den li­te, de ver­ka­de in­te ha nå­got emot det.

När vi läm­na­de fes­ti­va­len bakom oss och tram­pa­de hemåt längs tom­ma vägar in­såg jag hur lyck­lig jag kän­de mig och hur har­mo­nisk värl­den plöts­ligt ver­ka­de.

Näs­ta gång du vill fly från värl­dens al­la pro­blem kan en cy­kel­tur va­ra ett bra sätt att gö­ra det på. Jag re­kom­men­de­rar det starkt! Du kanske fin­ner (el­ler cyklar) vägen till lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.