ATT RE­SA MED VÄN­NER Hur över­le­ver vän­ska­pen en stres­sig se­mes­ter?

Att för­stå dig själv, di­na be­hov och be­gräns­ning­ar och sam­ti­digt kun­na kom­mu­ni­ce­ra det­ta till and­ra, är nyc­keln till en lyckad se­mes­ter, sä­ger re­se­blog­ga­ren Al­li­son Green. Här är hen­nes bäs­ta tips för att re­sa med vän­ner.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Att re­sa är fan­tas­tiskt. Det öpp­nar dör­rar till kultur­er som du ald­rig viss­te ex­i­ste­ra­de. Det in­spi­re­rar kreativitet och pas­sion på ett sätt som du ald­rig ha­de kun­na fö­re­stäl­la dig. Det är ock­så otro­ligt svårt. Språk­bar­riä­rer kan va­ra fru­stre­ran­de. Hung­ri­ga ma­gar kan gö­ra även de bäs­ta re­se­nä­rer gri­ni­ga. Allt kom­mer i dub­bel dos när du re­ser med en vän, ef­tersom era hu­mör of­ta speg­lar varand­ras. Även om du in­te kän­ner dig hung­rig, ängs­lig el­ler vil­sen, kan din vän va­ra det och plöts­ligt upp­står en kon­flikt.

Jag fö­re­drar att re­sa en­sam för det mesta ef­tersom jag är gans­ka själv­stän­dig (el­ler rät­ta­re sagt: en­vis) och tyc­ker om att ba­na min egen väg. Men ibland vill jag re­sa med nå­gon jag kän­ner och ska­pa minnen med en kär vän. Jag har rest till 38 län­der, un­ge­fär hälf­ten av dem på egen hand, den and­ra hälf­ten med vän­ner el­ler part­ners.

Jag har lärt mig någ­ra sa­ker längs vägen, för det mesta ge­nom mi­na miss­tag. Lyck­ligt­vis har jag fan­tas­tis­ka vän­ner som ut­ma­nar men to­le­re­rar min en­vis­het, och jag har lärt och vux­it av att re­sa. Här har jag sam­man­ställt mi­na sex bäs­ta tips för en in­spi­re­ran­de, ro­lig, min­nesvärd (av rätt an­led­ning­ar) och har­mo­nisk re­sa med vän­ner.

Res ald­rig med nå­gon du in­te äls­kar... Er­nest He­ming­way

1 Sätt ord på di­na för­vänt­ning­ar

Finns det nå­got du väg­rar missa? Finns det ak­ti­vi­te­ter du in­te är så för­tjust i? Klar­gör för ditt re­se­säll­skap vad du mås­te gö­ra och vad du in­te är så för­tjust i och be­stäm er för att re­spek­te­ra varand­ras öns­ke­mål. För­vän­ta dig in­te att di­na vän­ner kan lä­sa di­na tan­kar. Till ex­em­pel så är jag en sur­pup­pa som ha­tar stran­den ef­ter­som jag in­te gil­lar träng­sel, att brän­na mig och få salt­vat­ten i mun­nen. Min vän är en nor­mal män­ni­ska som tyc­ker om stran­den. När vi var i Mála­ga var hon på stran­den i någ­ra da­gar och jag vand­ra­de runt i sta­den, fo­to­gra­fe­ra­de och åt ta­pas. Bå­da vann på det.

2 Jäm­för bud­get

Vad tyc­ker du är en rim­lig kost­nad för bo­en­de? En rim­lig mid­dag? Vad är du vil­lig att spen­de­ra li­te extra på?

Jag re­kom­men­de­rar in­te att pla­ne­ra var­je li­ten de­talj, men det är bra att fast­stäl­la des­sa pa­ra­met­rar ti­digt. Ta re­da på vad ni är över­ens om och vad ni tyc­ker oli­ka om. Be­stäm om du kan mö­ta din vän halv­vägs el­ler om nå­got är av­gö­ran­de. Till ex­em­pel, om de in­si­ste­rar på en dyk­ningstur som är ut­an­för din bud­get, kan de tän­ka sig att du hop­par över den och att de åker själ­va? El­ler om du verk­li­gen vill äta en rik­tigt dyr mid­dag och de ba­ra har bud­get för snabb­mat, är du okej med att sän­ka di­na för­vänt­ning­ar? Var be­redd att kom­pro­mis­sa om det be­hövs och att gö­ra vis­sa sa­ker en­sam.

3 Pla­ne­ra en­sam­tid

När ni spen­de­rar så myc­ket tid till­sam­mans, spe­ci­ellt om ni de­lar ho­tell­rum och säng, vill ni så små­ning­om ha li­te egen­tid. Att re­sa är un­der­bart men det kan va­ra så men­talt ut­mat­tan­de att du be­hö­ver tid att be­ar­be­ta allt som du har sett och upp­levt. Du vill ha tid till att re­flek­te­ra över di­na minnen, kanske skri­va om dem el­ler re­di­ge­ra bil­der. Att gö­ra det och pra­ta sam­ti­digt är svårt.

Om ni är på en kort re­sa (en vec­ka el­ler två) kan ni pla­ne­ra små de­lar av da­gen ifrån varand­ra och mö­tas igen till mid­dag. Om ni är bor­ta läng­re (två vec­kor el­ler mer) är pa­u­ser än­nu vik­ti­ga­re. Om ni bor på ett stäl­le där det finns bil­li­ga en­kel­rum kan ni pla­ne­ra in en li­ten pa­us från varand­ra i två el­ler tre da­gar med någ­ra vec­kors mel­lan­rum. Om ni har strikt bud­get kan ni bo på oli­ka hos­tels (se näs­ta punkt för mer om det­ta). Om ni verk­li­gen vill bo ihop kan ni åt­minsto­ne pla­ne­ra även­tyr var för sig och träf­fas till mid­da­gen för att pra­ta och de­la med er av upp­le­vel­ser­na.

4 Träf­fa nya män­ni­skor

Att re­sa med en vän är un­der­bart – du har all­tid nå­gon att pra­ta, grubb­la, pla­ne­ra, re­sa, gå vil­se med och så vi­da­re. Men ibland, ef­ter att ha rest ihop i fle­ra vec­kor, kan man und­ra vad man har kvar att pra­ta om.

Här kom­mer den nya vän­nen in i bil­den. Sam­la mod till att vå­ga pra­ta med nya män­ni­skor på en lo­kal bar, bo på vand­rar­hem och snac­ka dig till nya vän­ner, gör

RE­SPEK­TE­RA VARAND­RA OCH FÖR­VÄN­TA DIG IN­TE ATT DI­NA VÄN­NER SKA KUN­NA LÄ­SA DI­NA TAN­KAR.

nå­gon form av ak­ti­vi­tet el­ler gå på en träff rik­tad till re­se­nä­rer. Frå­ga de nya vän­ner­na om de vill hänga med dig och din vän el­ler tac­ka ja när de bju­der in er. Grupp­dy­na­mi­ken kom­mer att för­änd­ras, och som ett re­sul­tat av det kom­mer he­la si­tu­a­tio­nen att för­bätt­ras.

5 Stäm av med varand­ra re­gel­bun­det

Sik­ta på in­for­mel­la av­stäm­ning­ar med varand­ra. Det kan va­ra så en­kelt som, ”Tyc­ker du att den­na plan är okej?” El­ler ”Vill du fort­fa­ran­de gö­ra det här?”. Som van en­sam­re­se­när kan jag ibland över­väl­di­ga mitt re­se­säll­skap med idéer. Gå in­te in i den­na fäl­la! Se till att du och din vän bå­da bi­drar med un­ge­fär li­ka många idéer. Det su­ger bå­de att va­ra den som pla­ne­rar allt och den som får allt pla­ne­rat åt sig. Låt in­te vän­skaps­dy­na­mi­ken ham­na där och se till att ni får re­gel­bun­den feed­back från varand­ra.

IBLAND KAN JAG ÖVER­VÄL­DI­GA MITT RE­SE­SÄLL­SKAP MED MI­NA MÅNGA IDÉER. GÅ IN­TE IN I DEN FÄL­LAN!

6 Ven­ti­le­ra pro­ble­men in­nan det smäl­ler

Om din vän gör nå­got som ir­ri­te­rar dig ska du för allt i värl­den in­te hål­la det in­om dig tills du ex­plo­de­rar.

Jag vet att du in­te vill för­stö­ra se­mestern ge­nom att pra­ta om di­na käns­lor och ris­ke­ra ett bråk, men tro mig, re­sor ut­lö­ser stress och käns­lor­na kom­mer ut så små­ning­om. Frå­gan är ba­ra om du lå­ter des­sa käns­lor kom­ma ut på ett ci­vi­li­se­rat sätt el­ler ge­nom ett sam­man­brott när du över­väl­di­gas, vil­ket of­ta le­der till otrev­ligt tjafs.

Sätt ord på di­na käns­lor ti­digt och lugnt, då har ni möj­lig­het att änd­ra be­te­en­de och gö­ra res­ten av resan bätt­re. Er­känn di­na eg­na bris­ter ock­så och var vil­lig att be om ur­säkt.

För­sök att in­te gå i för­svar om du ham­nar i bråk när du re­ser. Det finns ing­et vär­re än att för­ne­ka vad en an­nan per­son kän­ner – käns­lor­na är rik­ti­ga. Bekräf­ta att den­na per­son (tro­li­gen) in­te är ga­len, och att per­so­nen är upp­rörd av en gil­tig an­led­ning. Pra­ta ut om det. Var vil­lig att grans­ka dig själv, hit­ta hur du kan för­bätt­ra dig, ut­tryck det­ta och ta steg till att gö­ra det. Och njut av din re­sa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.