HAND­GJOR­DA KORT & GÅVOR

De­ko­re­ra kort och gåvor med en om­tänk­sam käns­la.

Lev i nuet - - Kreativa Projekt -

Du be­hö­ver: vass sax, limstift, vi­ta el­ler papp­fär­ga­de kort och ku­vert, snö­re el­ler band, vå­ra blo­mark. (Du kan kö­pa blan­ka kort i pys­sel­af­fä­rer el­ler on­li­ne. Om du har kar­tong till­gäng­ligt kan du vi­ka och klip­pa den för att for­ma ett stan­dard­ku­vert.)

Klipp ut blom­mor­na och bla­den. Orp­va ut oli­ka for­ma­tio­ner på fram­si­dan av kor­tet - det kan va­ra mi­ni­ma­lis­tiskt och en­kelt el­ler en ex­tra­va­gant bu­kett! Lim­ma fast blom­mor­na och bla­den med ett limstift.

De­ko­re­ra en gå­va ge­nom att slå in den i en­fär­gat pap­per - papp­fär­gat fun­ge­rar all­tid. Knyt en ro­sett med ban­det el­ler snö­ret. Klist­ra på blom­mor på he­la pa­ke­tet el­ler ska­pa en blom­bu­kett i mit­ten på ro­set­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.