VANDRINGSUTRUSTNING

Vand­ra glatt över berg och da­lar med vår fa­vo­rit­ut­rust­ning, in­klu­si­ve lät­ta och be­kvä­ma vand­rings­stöv­lar, en mångsidig ryggsäck, smar­ta kar­tor och väl­dof­tan­de in­sekts­me­del.

Lev i nuet - - Shopping -

Acqua d’al­fresco co­log­ne

Den­na doft är ge­ni­al med en arom av apel­sin­blom och en avvär­jan­de ef­fekt mot in­sek­ter – per­fekt för ut­om­hus­bruk. Brit­tis­ka Acqua är in­spi­re­rad av aro­ma­tis­ka ör­ter och in­ne­hål­ler över 20 oli­ka ol­jor som stö­ter bort små­kryp. Per­fekt om du blir bi­ten of­ta, har käns­lig hud el­ler ha­tar för star­ka dof­ter.

Berg­haus Re­mo­te 25

En en­kel, väl­de­sig­nad och funk­tio­nell ryggsäck från Berg­haus med ka­pa­ci­tet på 25 li­ter. Re­mo­te är per­fekt för vand­ring med fod­ra­de ax­el­rem­mar, luf­tig rygg som mot­ver­kar svett, av­tag­bart bäl­te och många fic­kor för vat­ten och mel­lan­mål. Om du vill an­vän­da ryggsäc­ken i stan har den ock­så plats för en lap­top. Den finns även i stor­le­kar­na 20 och 30 li­ter.

Splas­h­maps

Den smar­ta, vat­ten­tä­ta kar­tan är gjord av mjukt och ihop­tryck­bart ma­te­ri­al så att du lätt kans stop­pa den i fic­kan som en näs­duk och dra fram den på en bergs­slutt­ning ut­an pro­blem. Splas­h­maps tryc­ker vand­rings­le­der, ge­ne­ral­stabs­kar­tor, pist­kar­tor och per­son­li­ga kar­tor. De ga­ran­te­ras va­ra oför­stör­ba­ra – du kan till och med bä­ra din kar­ta som scarf!

Ter­ra­do­ra-skor

Ter­ra­do­ra-skor­na från Keen är uni­ka och en färg­klick bland al­la grå och bru­na vand­rings­skor. De är bå­de fina, men ock­så funk­tio­nel­la och vat­ten­tä­ta med be­kvä­ma och mju­ka su­lor. De­sig­nen ger flex­i­bi­li­tet men ock­så stöd runt an­keln. Ter­ra­do­ra är ett bra val för som­mar­vand­ring­ar, spe­ci­ellt om du ha­tar tunga och klum­pi­ga vand­rings­stöv­lar.

Li­festraw Go fil­ter flas­ka

Fyl­la på Li­festraw Go i en sjö el­ler flod (den kan fil­tre­ra salt­vat­ten), fib­rer­na i loc­ket fil­tre­rar bort al­la bak­te­ri­er och gör vatt­net rent och drick­bart. Det är ett per­fekt till­be­hör för långa vand­ring­ar ef­tersom du in­te be­hö­ver slä­pa på vat­ten. Dess­utom får skol­barn i ut­veck­lings­län­der rent vat­ten i ett år när du kö­per en Li­festraw.

Fjäll­rä­ven vand­rings­byx­or

De är kanske dy­ra men de fan­tas­tis­ka Abi­sko vand­rings­byx­or­na från Fjäll­rä­ven är den ul­ti­ma­ta ne­der­de­len. De är var­ma, men lå­ter krop­pen an­das och är så elas­tis­ka att det knappt känns som om du har nå­got på dig. Byx­or­na är per­fek­ta för allt från hund­pro­me­na­der till långa vand­ring­ar. Vi är spe­ci­ellt för­tjus­ta i det tå­li­ga ma­te­ri­a­let på knä­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.