BOUR­NE­MOUTH

Ligabibeln - - Bournemouth -

Ar tur BORUC

Född: 1980-02-20. 193 cm, 87 kg. Land: Po­len. Kom från: Sout­hamp­ton, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 32/0. Lands­kam­per/mål: 62/0.

Har en sväng­ig sä­song bakom sig. In­led­de som gi­ven et­ta för­ra året, men bän­ka­des till för­mån för Fe­de­ri­ci ef­ter att ha släppt in fem mål mot Tot­ten­ham i ok­to­ber. Fick se­dan till­ba­ka plat­sen ef­ter att kol­le­gan ska­dat sig och spe­la­de då upp sig.

Adam FE­DE­RI­CI

Född: 1985-01-31. 188 cm, 90 kg. Land: Austra­li­en. Kom från: Re­a­ding, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 6/0. Lands­kam­per/mål: 15/0.

Har en lång och gans­ka bro­kig kar­riär bakom sig och har väl in­te all­tid haft tu­ren på sin si­da. Läm­na­de för ett år se­dan Re­a­ding ef­ter ett de­cen­ni­um för att bli back­up här, men när han se­dan väl fick chan­sen ska­da­de han sig di­rekt. Dock in­te bort­räk­nad.

Baily CARGILL

Född: 1995-10-13. 189 cm, 81 kg. Land: Eng­land. Kom från: Egen pro­dukt. Mat­cher/mål 2015/16: 5/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Bour­ne­mout­h­fost­rad mitt­back som lå­na­des ut till Le­a­gue One den här vå­ren. Frå­gan är om det blir en ny ut­lå­ning nu, men det är in­te ga­ran­te­rat. Så här långt är det fort­fa­ran­de snålt med mitt­bac­kar i trup­pen och till man fin­ner nå­gon lär Cargill bli kvar.

Si­mon FRAN­CIS

Född: 1985-02-16. 193 cm, 90 kg. Land: Eng­land. Kom från: Charl­ton, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 38/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Frå­gan in­för den se­nas­te sä­song­en var hur han skul­le kla­ra Pre­mi­er Le­a­gue-tem­pot ef­ter en hel kar­riär i verk­li­gen a-l-l-a de läg­re eng­els­ka proffsdi­vi­sio­ner­na. Sva­ret? All­de­les ut­märkt. Är fort­fa­ran­de en helt gi­ven start­man i Bour­ne­mout­hs back­lin­je.

Ste­ve COOK

Född: 1991-04-19. 185 cm, 82 kg. Land: Eng­land. Kom från: Brighton, 2012. Mat­cher/mål 2015/16: 36/4. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Hård för­sva­ra­re som verk­li­gen hit­tat hem i Bour­ne­mouth, som var des­ti­na­tio­nen för hens fem­te ut­lå­ning på fy­ra år un­der ti­den i Brighton. Gjor­de över­gång­en per­ma­nent 2012 och har se­dan dess va­rit en sta­dig del av star­tel­van. Gör en hel del mål.

Char­lie DANIELS

Född: 1986-09-07. 178 cm, 75 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ley­ton Ori­ent, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 37/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Löp­stark väns­ter­back som gör en hel del mål. Uteck­lats sta­digt och ef­ter ett fler­tal år i Le­a­gue One blev det plöts­ligt två li­gaa­van­ce­mang på tre år med Bour­ne­mouth. Ha­de dock in­te någ­ra pro­blem att stäl­la om till det hög­re tem­pot i Pre­mi­er Le­a­gue.

Ty­ro­ne MINGS

Född: 1993-03-19. 195 cm, 77 kg. Land: Eng­land. Kom från: Ipswich, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 1/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ve­ri­ta­bel bjäs­se till väns­ter­back som köp­tes för sto­ra peng­ar med sto­ra för­vänt­ning­ar på sig för­ra som­ma­ren, men de­but­sä­song­en i Pre­mi­er Le­a­gue blev en mar­dröm då han drog av kors­ban­det ef­ter ba­ra tolv mi­nu­ter på plan i sin förs­ta li­ga­match.

Adam SMITH

Född: 1991-04-29. 180 cm, 78 kg. Land: Eng­land. Kom från: Tot­ten­ham, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 31/2. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Hö­ger­back med gott om mat­cher i de eng­els­ka ju­ni­or­lands­la­gen, men som ef­ter det ald­rig ta­git det sista ste­get. Fostrad i Tot­ten­ham, men gjor­de ba­ra en en­da Pre­mi­er Le­a­gue-match un­der si­na sex år i klub­ben. Dä­re­mot gi­ven här. Ska­dad un­der vå­ren.

Rhoys WIGGINS

Född: 1987-11-04. 173 cm, 72 kg. Land: Wa­les. Kom från: Shef­fi­eld Wed­nes­day, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 6/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Spe­la­de un­der trä­na­ren Ed­die Ho­we i klub­ben re­dan 2009 och åter­före­na­des med sin gam­le trä­na­re se­dan han på nytt skri­vit på för klub­ben un­der vin­terup­pe­hål­let. Får främst ses som back­up bakom Daniels och fort­fa­ran­de ska­da­de Mings till väns­ter i för­sva­ret.

Nat­han AKÉ

Född: 1991-02-18. 180 cm, 78 kg. Land: Ne­der­län­der­na. Kom från: Chel­sea, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 24/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Hol­ländsk väns­ter­back som in­te får chan­sen i Chel­sea på grund av den mör­dan­de kon­kur­ren­sen lex Bertrand och som för­ra sä­song­en lå­na­des ut till Wat­ford i Pre­mi­er Le­a­gue. Den här sä­song­en är det ny­kom­ling­en Hull som får lå­na yng­ling­ens kun­ska­per.

Lewis COOK

Född: 1997-02-03. 175 cm, 69 kg. Land: Eng­land. Kom från: Leeds, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 43/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Cen­tral mitt­fäl­ta­re som Bour­ne­mouth up­pen­bar­li­gen tror och hop­pas myc­ket på. Är ba­ra 19 år och har ba­ra spe­lat Cham­pi­ons­hip­fot­boll med Leeds, men är sam­ti­digt ba­ra 19 och har hun­nit gö­ra det två sä­song­er. Kos­ta­de 70 mil­jo­ner att kö­pa loss nu.

Dan GOSLING

Född: 1990-02-02. 183 cm, 79 kg. Land: Eng­land. Kom från: Newcast­le, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 34/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En evig­hets­ma­skin med två jät­telung­or på det cen­tra­la mitt­fäl­tet. Fak­tum är att Gosling löp­te mest av al­la spe­la­re i he­la Pre­mi­er Le­a­gue för­ra sä­song­en och han lär in­te lö­pa mind­re nu. Av för­klar­li­ga an­led­ning­ar en av la­gets ab­so­lut vik­ti­gas­te pjä­ser.

Andrew SURMAN

Född: 1986-08-20. 178 cm, 73 kg. Land: Eng­land. Kom från: Nor­wich, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 38/0. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En an­nan ma­skin på det cen­tra­la mitt­fäl­tet, men av dels­vis and­ra an­led­ning­ar än kol­le­gan Gosling. Spe­la­de näm­li­gen pre­cis varen­da mi­nut för Bourn­mouth i li­gan för­ra sä­song­en. Gör sin tred­je, och mest fram­gångs­ri­ka, stint i klub­ben. Född i Syd­af­ri­ka.

Marc PUGH

Född: 1987-02-02. 180 cm, 72 kg. Land: Eng­land. Kom från: He­re­ford Uni­ted, 2010. Mat­cher/mål 2015/16: 26/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Hö­ger­fo­tad väns­te­ryt­ter som gil­lar att bry­ta in i ba­nan och som li­ger bakom en hel del mål, bå­de från hans eg­na föt­ter och and­ras. Myc­ket upp­skat­tad av sup­port­rar­na ef­ter att ha bli­vit klub­ben tro­gen un­der his­stu­ren upp­åt i di­vi­sio­ner­na.

Har­ry AR­TER

Född: 1989-12-28. 176 cm, 70 kg. Land: Ir­land. Kom från: Wo­king, 2010. Mat­cher/mål 2015/16: 21/1. Lands­kam­per/mål: 3/0.

Ska­dad bå­de i in­led­ning­en och slu­tet av för­ra sä­song­en, men vi­sa­de där­e­mel­lan glim­tar av det spel som fick fan­sen att rös­ta fram ho­nom som klub­bens främs­ta när man avan­ce­ra­de från The Cham­pi­ons­hip för ett år se­dan. Väns­ter­fo­tad.

Max GRADEL

Född: 1987-11-30. 175 cm, 75 kg. Land: El­fen­bens­kus­ten. Kom från: Saint-Éti­en­ne, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 14/1. Lands­kam­per/mål: 44/9.

Pre­stige­värv­ning som åter­vän­de till Eng­land för­ra som­ma­ren ef­ter någ­ra år i Li­gue 1. Fick dock säms­ta möj­li­ga start ef­ter att ha dra­git ett kors­band mot Lei­ces­ter i slu­tet av au­gusti som höll ho­nom bor­ta i ett halv­år. Kan spe­la bå­de på mittfält och i anfall.

Shaun MACDONALD

Född: 1988-06-17. 185 cm, 72 kg. Land: Wa­les. Kom från: Swan­sea, 2011. Mat­cher/mål 2015/16: 3/0. Lands­kam­per/mål: 2/0.

Cen­tral mitt­fäl­ta­re som drab­bats av bå­de de se­nas­te årens allt stör­re ska­d­e­pro­blem och en sti­gan­de kon­kur­rens på pos­tio­nen. Gjor­de ba­ra tre in­hopp i li­gan för­ra sä­song­en och sam­la­de då ihop to­talt 28 mi­nu­ters spel­tid. Har kon­trakt till näs­ta som­mar.

Ju­ni­or STANISLAS

Född: 1989-11-26. 183 cm, 76 kg. Land: Eng­land. Kom från: Burn­ley, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 21/3. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Mitt­fäl­ta­re som trivs klart bäst på väns­ter­kan­ten, men som egent­li­gen kan spe­la över­allt på po­si­tio­nen så länge störs­ta vik­ten lig­ger i det of­fen­si­va spe­let. Kom gra­tis från Burn­ley för två år se­dan och bli­vit en fak­tor även om han in­te gjort sig or­di­na­rie.

In­led­de för­ra sä­song­en med en hel del spel, men fick se­na­re nöja sig med en del in­hopp för att i slu­tet fast­na på bän­ken. Haft en del ska­d­e­pro­blem, men ock­så of­fer för hår­da­re kon­kur­rens. Spe­la­de för Nor­dir­land på ju­ni­or­ni­vå, men byt­te se­dan till Ir­land.

Jor­don IBE

Född: 1995-12-08. 176 cm, 69 kg. Land: Eng­land. Kom från: Li­ver­pool, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 27/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En jät­te­ta­lang som in­te fått ut det som var­ken han el­ler Li­ver­pool hop­pats på där up­pe. Flyt­ta­de pre­cis till syd­kus­ten i en re­kord­trans­fer för Bour­ne­mouth för att få ut all ka­pa­ci­tet här i stäl­let. Be­hö­ver för­tro­en­de och kom­mer få det av trä­na­re Ho­we.

Emer­son HYNDMAN

Född: 1996-04-07. 170 cm, 65 kg. Land: USA. Kom från: Ful­ham, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 16/1. Lands­kam­per/mål: 1/0.

En cow­boy på den syd­brit­tis­ka bou­le­var­den? Ja, tyd­li­gen. Dal­las­fost­rad cen­tral mitt­fäl­ta­re som nu kom gra­tis från Ful­ham. Är ba­ra nyss 20 fyll­da, men fick nio mat­cher förr­för­ra och sex­ton mat­cher för­ra sä­song­en. In­tres­sant, men ock­så väl val­pig.

To­ke­lo RANTIE

Född: 1990-09-08. 172 cm, 64 kg. Land: Sy­faf­ri­ka. Kom från: Malmö FF, 2013. Mat­cher/mål 2015/16: 3/0. Lands­kam­per/mål: 31/9.

Är fort­fa­ran­de kvar i klub­ben och myc­ket pe­kar väl på att han kom­mer va­ra så hös­ten ut. In­te för att han kom­mer få spe­la, ut­an för att han dras med en mus­kel­ska­da som gör att ing­en vill lå­na el­ler kö­pa ho­nom. In­te klub­bens bäs­ta 40 mil­jo­ner­s­köp.

Cal­lum WILSON

Född: 1992-02-27. 180 cm, 66 kg. Land: Eng­land. Kom från: Co­ventry, 2014. Mat­cher/mål 2015/16: 13/5. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ef­ter to­talt 41 mål på två sä­song­er var det så dags att mä­ta sig med Pre­mi­er Le­a­gue-för­sva­ren för­ra året. Och jorå, Wilson in­led­de med fem mål på sex mat­cher in­nan drog ena kors­ban­det och först var till­ba­ka i april. Har fått hår­da­re an­falls­kon­kur­rens nu.

Jos­hua KING

Född: 1992-01-15. 180 cm, 74 kg. Land: Nor­ge. Kom från: Black­burn, 2015. Mat­cher/mål 2015/16: 31/6. Lands­kam­per/mål: 22/5.

Ba­ra 24 år ung, men har re­dan till­hört he­la tio klub­bar i tre oli­ka län­der, däribland Man­ches­ter Uni­ted och Bo­rus­sia Mön­cheng­lad­bach. Vär­va­des för­ra som­ma­ren och gjor­de ett stort av­tryck re­dan un­der sitt förs­ta år i klub­ben. Har gam­bisk på­brå.

Be­nik AFOBE

Född: 1993-02-12. 183 cm, 78 kg. Land: Kon­go. Kom från: Wol­ver­hamp­ton, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 15/4. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Ti­di­ga­re su­per­ta­lang som dock fick ut­veck­ling­en brom­sad av ska­dor och som till slut in­te fick va­ra kvar i Ar­se­nal. Slog istäl­let ige­nom i Wol­ver­hamp­ton och blev Bour­ne­mout­hs dy­ras­te spe­la­re nå­gon­sin när han köp­tes för över 100 mil­jo­ner nu i ja­nu­a­ri.

Lewis GRABBAN

Född: 1988-01-12. 184 cm, 84 kg. Land: Ja­mai­ca. Kom från: Nor­wich, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 21/1. Lands­kam­per/mål: 0/0.

Till­hör­de Bour­ne­mouth som­ma­ren 2012 till som­ma­ren 2014 och gjor­de un­der den ti­den 34 li­ga­mål i Le­a­gue One och Cham­pi­ons­hip. Köp­tes se­dan till­ba­ka nu i vint­ras då klub­ben drab­bats av ett an­tal ska­dor i an­fal­let och fick då främst age­ra in­hop­pa­re.

Lys MOUSSET

Född: 1996-02-08. 184 cm, 78 kg. Land: Frank­ri­ke. Kom från: Le Hav­re, 2016. Mat­cher/mål 2015/16: 28/14. Lands­kam­per/mål: 0/0.

En rik­tig an­falls­ra­ket med krut­ladd­ning. Ha­de ti­di­ga­re fått någ­ra in­hopp i den frans­ka andra­li­gan när han för­ra sä­song­en blev or­di­na­rie och då sköt in ett mål varan­nan match, 14 mål på 28 mat­cher. Bour­ne­mouth slan­ta­de där­för upp drygt 60 mil­jo­ner.

>>mål­vakt<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>an­fal­la­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mål­vakt<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

>>back<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>mitt­fäl­ta­re<<

>>back<<

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.